Regulament transport pe calea ferata

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ordonanţa nr. 7/2007
pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România
din 20/01/2005
Republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 838 din 11/06/2006

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Ordinul nr. 655 / 19.07.2007
Pentru aprobarea Normelor Uniforme privind transporturile pe căile ferate din România
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 16 bis

ARTICOLUL 1

Obiectul şi sfera de aplicare

(1) Prezentul regulament are ca obiect stabilirea normelor cu privire la drepturile, obligaţiile şi răspunderile administratorului şi gestionarilor infrastructurii feroviare, ale operatorilor de transport feroviar şi ale beneficiarilor transporturilor efectuate pe căile ferate din România.

 

Norme Uniforme Călători 1

Normele uniforme pentru transportul feroviar se aplică administratorului/ gestionarilor de infrastructură feroviară, operatorilor de transport feroviar de călători şi beneficiarilor de transport feroviar.

 

Norme Uniforme Călători 2

Normele uniforme stabilesc drepturile, obligaţiile şi răspunderile administratorului/ gestionarilor de infrastructură feroviară, operatorilor de transport feroviar de călători şi beneficiarilor de transport feroviar în efectuarea transporturilor pe căile ferate din România.

(2) Prezentul regulament se aplică expediţiilor, transporturilor publice de călători, mărfuri şi alte bunuri pe căile ferate din România, precum şi activităţilor accesorii acestora.

(3) Prezentul regulament se aplică, după caz, şi transporturilor pe căile ferate din România efectuate în interes propriu, precum şi activităţilor accesorii acestora.

(4) Transporturile publice feroviare se execută pe bază de contract de transport.

 

Norme Uniforme Călători 3

La transportul feroviar de călători se procură o legitimaţie de călătorie care conţine câte un bilet pentru fiecare operator de transport feroviar de călători în parte, dacă există încheiată convenţie între operatorii de transport feroviar de călători.

(5) În traficul intern, contractul de transport se încheie şi se execută în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale altor reglementări în vigoare.

(6) În traficul internaţional, contractul de transport se încheie şi se execută şi în conformitate cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte.

(7) Efectuarea unui transport militar se desfăşoară pe baza unei convenţii care va fi încheiată între operatorul de transport feroviar şi autoritatea respectivă din domeniul apărării naţionale.

(8) Dacă siguranţa naţională, siguranţa circulaţiei feroviare şi interesul public o cer, administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare şi/sau operatorul de transport feroviar, conform dispoziţiilor autorităţilor competente, potrivit legii, pot decide ca:

a) traficul şi/sau serviciul să fie suspendate pe anumite rute, total sau parţial;

b) unele expediţii să fie excluse de la transport sau primite numai în anumite condiţii, prestabilite;

c) anumite expediţii să se bucure de prioritate;

d) transporturile militare se vor executa neîntrerupt, în caz de necesitate.

(9) Măsurile prevăzute la alin.(8) trebuie aduse la cunoştinţă celor interesaţi sau făcute publice, în prealabil, după caz.

ARTICOLUL 16

Reguli pentru călători

(1) În incinta staţiilor, agenţiilor şi în trenuri trebuie respectate prevederile prezentului regulament.

(2) Sunt interzise şi constituie contravenţii, în măsura în care nu constituie infracţiuni, următoarele fapte:

a) călătoria pe acoperişul vagoanelor, pe scări, pe tampoane, între vagoane şi în alte locuri care nu sunt destinate călătorilor;

b) urcarea şi călătoria în trenuri de marfă, de lucru, de intervenţie, în vagoane cu afectare anumită afişată pe ele, în vagoane de bagaje, de mesagerie, de coletărie, poştale şi în cabina locomotivei, automotorului sau a ramei electrice;

c) fumatul în vagoane, săli de aşteptare, holuri, cu excepţia locurilor unde fumatul este permis şi acest lucru este afişat;

d) urcarea sau coborârea din trenuri în mişcare, aplecarea în afară sau rezemarea de uşi, respectiv deschiderea uşilor în timpul mersului trenului;

e) aruncarea obiectelor pe ferestrele sau uşile vagoanelor;

f) urcarea sau coborârea bagajelor şi persoanelor pe ferestrele vagoanelor;

g) deteriorarea vagoanelor, clădirilor sau instalaţiilor prin distrugere sau sustragere a pieselor sau dotărilor din inventarul acestora;

h) neeliberarea locului ocupat în vagon, care nu corespunde cu cel prevăzut în legitimaţia de călătorie, la solicitarea celui îndreptăţit;

i) exercitarea comerţului în trenuri sau în staţii de cale ferată fără autorizaţie eliberată de operatorul de transport feroviar sau administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, după caz;

j) lipirea de afişe în trenuri sau în staţii fără acordul scris al operatorului de transport feroviar sau al administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, după caz;

k) traversarea liniilor prin alte locuri decât cele special amenajate pentru călători;

l) intrarea sau staţionarea în incinta unităţilor, acolo unde accesul publicului este interzis prin afişe sau pictograme corespunzătoare;

m) practicarea cerşetoriei sau practicarea de jocuri de noroc în trenuri sau staţii de cale ferată;

n) tulburarea liniştii călătorilor prin producerea de zgomote;

o) provocarea de scandal în trenuri sau în incinta staţiilor de cale ferată;

p) staţionarea în vagonul restaurant după ora de închidere a acestuia;

r) tragerea semnalului de alarmă sau a frânei de mână pentru motive nejustificate;

s) murdărirea vehiculelor şi a spaţiilor afectate publicului, inclusiv a celor dintre linii, inscripţionarea neautorizată a pereţilor vagoanelor sau ai clădirilor staţiilor de cale ferată, dezlipirea fără drept a afişelor;

ş) transportul în vagoanele de călători a obiectelor sau a substanţelor inflamabile, explozibile, radioactive, otrăvitoare şi rău mirositoare care, potrivit legii şi reglementărilor operatorului de transport feroviar, nu sunt permise la transport;

t) prejudicierea intereselor celorlalţi călători, împiedicarea liberei circulaţii a acestora, încălcarea normelor de protecţie a mediului şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor.

(3) Călătorilor care contravin prevederilor alin.(2) operatorul de transport feroviar sau administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare nu le recunoaşte nici un drept, de nici o natură, şi nu răspunde de nici o daună pe care, eventual, ar suferi-o.

(4) Călătorul care, prin faptele sale, a adus prejudicii de orice fel operatorului de transport feroviar sau administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare este obligat la plata despăgubirilor corespunzătoare.

(5) Constatarea abaterilor de la regulile de călătorie se face de către agenţii împuterniciţi de operatorul de transport feroviar sau de către administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare ori de către organele de ordine publică, după caz, şi se sancţionează conform legii.