REGLEMENTĂRI PROPRII ale S.C. REGIO CALATORI S.R.L.

de aplicare a Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România

şi a Normelor Uniforme privind transporturile pe căile ferate din România

Capitolul 1

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Obiectul şi sfera de aplicare
Prezentele reglementări cuprind regulile de aplicare a prevederilor Regulamentului privind transportul pe Căile Ferate din România şi a Normelor Uniforme privind transporturile pe Căile Ferate din România. Se pot face publice prevederile reglementărilor proprii ce vin în sprijinul călătorilor ce beneficiază de serviciile oferite de S.C. REGIO CALATORI.

Regulile şi dispoziţiile cuprinse în Reglementările Proprii ale S.C. REGIO CALATORI, sunt valabile pentru transportul călătorilor cu trenurile aparţinând S.C. REGIO CALATORI, în trafic local.

Art. 2 Contractul de transport

În trenurile aparţinând S.C. REGIO CALATORI pot circula numai călătorii care posedă legitimaţii de călătorie specifice S.C. REGIO CALATORI sau îşi procură de la personalul de tren, aceste legitimaţii de călătorie conform dispoziţiilor din Reglementările Proprii REGIO CALATORI.

Persoana care posedă o legitimaţie de călătorie poate călători numai pe parcursul, la clasa şi în perioada de valabilitate înscrisă pe aceasta.

Legitimaţia de călătorie este actul doveditor al încheierii contractului de transport.

Legitimaţiile de călătorie emise de S.C. REGIO CALATORI sunt valabile numai în trenurile S.C. REGIO CALATORI, iar legitimaţiile emise de alţi operatori de transport feroviar nu sunt valabile în trenurile S.C. REGIO CALATORI.

Legitimaţiile de călătorie internaţionale, de orice fel, nu sunt valabile pentru călătoria cu trenurile aparţinând S.C. REGIO CALATORI.

Călătorii sunt obligaţi să respecte dispoziţiile Regulamentului privind Transportul pe Căile Ferate din România, prevederile Normelor Uniforme privind transporturile pe Căile Ferate din România, precum şi dispoziţiile date de organele vamale, fiscale, administrative, etc., atât privind persoana sa, cât şi bagajele sale.

Călătorul este obligat să păstreze legitimaţia de călătorie în timpul călătoriei şi să o prezinte la cerere, organelor însărcinate cu verificarea şi controlul legitimaţiilor de călătorie în tren.

Art. 3 Sesizări şi reclamaţii

Sesizările şi reclamaţiile publicului călător se pot aduce verbal sau în scris în „Jurnalul călătorului“. Jurnalul călătorului este un registru numerotat, ce se va păstra la loc vizibil, în fiecare staţie. Înscrierile din acest registru se tratează de şefii de unitate iar dacă problemele sesizate depăşesc sfera lor de competenţă, ele se aduc la cunoştinţa conducerii S.C. REGIO CALATORI, care va dispune asupra modului de soluţionare.

La reclamaţiile făcute de călători, cu indicarea numelui şi adresei exacte, se va răspunde în termenele prevăzute de Regulamentul de transport (30 zile), menţionându-se în răspuns: obiectul sesizării pe scurt, numărul de înregistrare al reclamaţiei, modul de soluţionare şi eventual modul de tratare disciplinară a personalului vinovat, dacă este cazul.

Reclamaţiile făcute de călători în tren, în timpul parcursului, se tratează operativ de personalul de tren şi de către organele de control, dacă se află în tren.

Reclamaţiile verbale adresate salariaţilor S.C. REGIO CALATORI se aduc la cunoştinţa organului ierarhic superior, care va dispune asupra modului de soluţionare.

Art. 4 Admiterea la transport – persoane excluse de la transport

Sunt admişi la transport, cu trenurile aparţinând S.C. REGIO CALATORI, călătorii care posedă legitimaţii de călătorie valabile în trenul, pe parcursul, la clasa şi în perioada de valabilitate înscrisă pe acestea.

Călătorii care nu prezintă în tren, o legitimaţie de călătorie valabilă, sunt obligaţi să achite personalului de tren tarifele de transport, conform tarifului de taxare în tren. Excepţie fac călătorii aflaţi în una din situaţiile:

– se urcă din puncte de oprire fără vânzare de bilete;

– se urcă din puncte de oprire unde este organizată vânzarea legitimaţiilor, dar programul de lucru este întrerupt sau suspendat;

În aceste cazuri personalul de tren va emite bilete la tarif de casă.

În cazul în care călătorii refuză plata tarifului de taxare în tren, ei sunt excluşi de la transport, fiind coborâţi în prima staţie cu oprire itinerarică.

Nu se admit în tren sau pot fi excluşi în timpul transportului:

 1. persoanele în stare de ebrietate şi/sau sub influenţa substanţelor stupefiante, ce se comportă în mod nepermis cu ceilalţi călători sau nu respectă prevederile Regulamentului de transport, Normele Uniforme de transport şi Reglementările Proprii ale S.C. REGIO CALATORI;
 2. persoanele care insultă sau agresează personalul S.C. REGIO CALATORI aflat în serviciu şi contravin normelor de conduită publică şi bunelor moravuri ori care produc vătămări ale materialului rulant;
 3. persoanele care, din cauză de boală sau din alte cauze, pun în pericol sănătatea celorlalţi călători;

Persoanele excluse de la transport conform celor arătate la punctele a. şi b. nu au dreptul la restituirea contravalorii călătoriei.

Persoanele care se îmbolnăvesc în timpul parcursului şi care necesită intervenţii de urgenţă, se transportă până la prima staţie unde li se pot acorda îngrijirile necesare. Aceste persoane au dreptul la restituirea sumelor pentru parcursul neefectuat conform art. 63, pct. 2.

Bolnavii necontagioşi, transportaţi pe targă sau cărucior, pot călători în vagoanele de călători numai pe baza certificatelor medicale, care atestă faptul că bolnavul nu suferă de o boală contagioasă. Pentru un bolnav pe cărucior se va procura 1 legitimaţie de călătorie iar pentru un bolnav pe targă  se vor procura 3 legitimaţii de călătorie, valabile la trenul respectiv ( acestea pot fi cu tarif întreg, gratuite sau cu reducere, după caz).

Transportul bolnavilor contagioşi, se poate face, numai dacă organele sanitare competente, cer transportul lor cu trenul şi dacă S.C. REGIO CALATORI poate asigura transportul lor în condiţiile cerute. În acest caz, tarifele de transport se stabilesc pe bază de deviz.

Art. 5 Mijloacele cu care se transportă călătorii

Transportul călătorilor se efectuează cu trenurile de călători prevăzute în mersul trenurilor, iar în cazuri speciale şi cu trenuri suplimentare. Din punct de vedere tarifar, trenurile de călători se împart în:

 • trenuri regio (R);
 • trenuri interegio (IR);
 • trenuri intercity (IC);
 • trenuri suplimentare şi trenuri special comandate;

Călătorii pot circula în vagoane de clasa 1 şi clasa 2, iar la cerere se pot pune la dispoziţie vagoane special comandate. Condiţiile de punere în circulaţie pentru trenurile suplimentare, trenurile şi vagoanele special comandate, se stabilesc prin ordinul de punere în circulaţie a acestor trenuri.

Art. 6 Ocuparea şi rezervarea locurilor

Călătorul poate ocupa loc în tren, respectând dreptul la clasă şi serviciile asigurate de legitimaţia sa de călătorie.

La trenurile cu regim de rezervare a locurilor, călătorul poate ocupa numai locul înscris pe legitimaţia de călătorie.

Călătorul poate să utilizeze un loc la o clasă superioară, la un tren de categorie superioară celor indicate pe legitimaţia de călătorie sau poate cere să i se modifice itinerarul, cu achitarea diferenţelor tarifare.

Pentru călătoria cu tren de rang superior, călătorul trebuie să posede legitimaţie de călătorie valabilă la trenul respectiv, pentru clasa şi relaţia pe care circulă. Când un călător utilizează mai mult de un tren de rang superior pentru deplasarea între staţia de plecare şi staţia de destinaţie, tichetul de rezervare a locului se încasează pentru fiecare tren în parte.

Dacă locul rezervat de călător, înscris pe legitimaţia sa de călătorie, este ocupat de un alt călător care posedă legitimaţie de călătorie valabilă pentru locul respectiv (loc dublat), personalul de tren va oferi călătorului un loc liber din tren, corespunzător clasei la care este valabilă legitimaţia de călătorie iar dacă acest lucru nu este  posibil, la orice clasă. În cazul în care călătorul avea legitimaţie de călătorie valabilă la clasa 1 şi nu se poate asigura loc decât la clasa a 2, personalul de tren va face menţiunea pe verso legitimaţiei „A călătorit la clasa 2, locul dublat cu biletul nr…” şi va semna. Călătorul poate solicita restituirea diferenţelor pentru călătoria la clasa 2 conform art. 63 pct. 1. Personalul de tren va întocmi raport de eveniment pe care îl va preda la sosirea în staţia de domiciliu, în care va menţiona seria şi numărul biletelor, staţia emitentă şi parcursul.

Art. 7 Tarife de transport

Preţul legitimaţiilor de călătorie se calculează conform tarifelor în vigoare, în funcţie de distanţa kilometrică efectiv parcursă, clasa şi rangul trenului. Tarifele se aduc la cunoştinţa publicului călător prin afişare, şefii de unităţi fiind răspunzători în acest sens.

Pentru călătoria cu mai multe trenuri tariful de transport va fi suma tarifelor de transport pentru fiecare tren în parte.

În situaţiile în care există grupe de vagoane care se detaşează în parcurs şi circulă în continuare pe o anumita relaţie sub un alt numar de tren sau grupa de vagoane care se detaşează in parcurs se ataşează în compunerea altui tren, pentru călătorii care circula la aceste vagoane -din punct de vedere tarifar – se considera un singur tren şi se emite o singură legitimaţie de călătorie valabilă la rangul de tren respectiv şi la clasa solicitata, pe întreaga distanţă parcursă.

În cazul majorărilor de tarife, personalul de casă va aplica noile tarife începând cu ora 0,00 a zilei în care se face majorarea. Personalul de tren aflat în serviciu, la trenurile în circulaţie la ora 0,00 a zilei în care se face majorarea, va evidenţia în carnetul de activitate, minimalul depozitului de bilete sub forma : „În data de …. ora …. urmează la vânzare biletele : seria … nr. … “, după care va semna. Începând cu ora 0,00 legitimaţiile de călătorie se vor emite de personalul de tren conform tarifelor majorate.

Pentru călătoria cu trenurile S.C. REGIO CALATORI se aplică următoarele tarife:

1.Tariful biletelor cu preţ întreg, pentru trenurile regio, reprezintă tariful normal pentru o călătorie simplă cu trenurile regio. Biletele se procură la acest tarif, de la casele de bilete ale staţiilor sau agenţiilor de voiaj REGIO CALATORI şi în tren de la personalul de tren, însă în acest caz, numai călătorilor ce urcă din puncte de oprire fără vânzare de bilete sau cu programul de lucru întrerupt/suspendat. Acest tarif este diferenţiat în funcţie de clasă (clasa 1, clasa a 2-a) şi este denumit uzual tarif de casă tren regio.

2.Tariful pentru călătoria cu tren interregio, se compune din tariful pentru călătoria cu tren interegio, la care se adaugă tariful tichetului de rezervare. Biletele se procură la acest tarif  de la casele de bilete ale staţiilor sau agenţiilor de voiaj REGIO CALATORI şi în  tren de la personalul de tren, numai călătorilor ce urcă din puncte de oprire fără vânzare de bilete sau cu programul de lucru întrerupt/suspendat. Acest tarif este diferenţiat în funcţie de clasă (clasa 1, clasa 2) şi este denumit uzual tarif de casă tren interregio.

3.Tariful de taxare în tren, se aplică călătorilor care urcă în tren, fără legitimaţii de călătorie (deşi în staţia de urcare exista posibilitatea procurării acestora), cu legitimaţii de călătorie incomplete sau cu legitimaţii de călătorie care nu sunt valabile. Călătorii aflaţi în această situaţie, pot obţine bilet, de la personalul de tren, conform tarifului de taxare în tren, în funcţie de clasa, distanţa kilometrică şi rangul trenului cu care circulă, fără a beneficia de reducerile tarifare, la care în mod normal ar avea dreptul.

Acest tarif este mai mare decât tariful de casă şi este diferenţiat în funcţie de rangul trenului şi de clasă (clasa 1 şi clasa a 2-a).

Personalul de tren este obligat să elibereze bilete la tarif de taxare în tren, imediat ce a constatat aceste nereguli.

Biletele eliberate conform tarifului de taxare în tren, se pot emite numai pe distanţe din parcursul trenului respectiv, fără a se depăşi staţia finală a trenului.      

Biletele eliberate conform tarifului de taxare în tren, nu dau dreptul la modificarea contractului de transport (întreruperea călătoriei, etc.).

Biletele eliberate conform tarifului de taxare în tren, nu dau dreptul la restituirea tarifelor. În situaţii excepţionale, de întrerupere a circulaţiei trenului la care s-a emis biletul, pe o anumită porţiune, se poate face restituirea tarifelor, conform art.  61, pct. 2, alin. 2.

4.Tariful pentru transportul bagajelor şi bicicletelor, se aplică pentru transportul bicicletelor sau bagajelor, în locurile special amenajate din vagon.

Pentru transportul bicicletelor se vor aplica tarifelele in funcţie de distanţa kilometrică parcursă,  indiferent de rangul trenului şi se publică de S.C. REGIO CALATORI.

Tariful pentru bagaje cu plată este stabilit pe zone kilometrice şi se calculează în funcţie de greutate (lei/kg.) iar valoarile lui sunt prevăzute în tarifele S.C. REGIO CALATORI. Acest tarif se aplică şi pentru depăşirea limitelor admise de greutate sau volum pentru bagajele de mână.

Bagajele voluminoase prevăzute la art. 55, pct. b se taxează aplicând tariful dublu de transport.

Nu intră sub incidenţa acestui tarif, bagajele de mână luate de călător în vagoanele clasă, în limita a 30 kg. şi fără a se depăşi spaţiul de deasupra locului ocupat.

 1. S.C. REGIO CALATORI este în drept să perceapă şi alte sume, calculate pe bază de deviz, pentru prestaţii la cererea clienţilor, conform art. 4, alin. 10, din Regulamentul privind transportul pe Căile Ferate din România. Sumele se vor încasa pe bază de factură fiscală sau alte documente financiare.

Art. 8 Întreruperea circulaţiei trenurilor, întârzieri de trenuri

În cazul întreruperii circulaţiei trenurilor de călători, pe secţiile operate de S.C. REGIO CALATORI, personalul de serviciu are obligaţia de a informa publicul călător, prin orice mijloace, despre acest lucru, precum şi despre posibilităţile existente pentru continuarea călătoriei.

În funcţie de opţiunea călătorului, legitimaţia de călătorie poate fi vizată pentru înapoiere în staţia de pornire sau pentru returnarea totală a tarifului, conform art. 57.

Personalul S.C. REGIO CALATORI va aplica pe verso legitimaţiei de călătorie, viza corespunzătoare, respectiv:

– „Întrerupt circulaţia în st. ….., leg. valabilă la înapoiere cu tren …./…. (data)”

– „Întrerupt circulaţia în st. …., legitimaţia neutilizată pe distanţa…..”

Salariatul, care aplică viza, va semna şi va aplica ştampila cifrieră (personalul de tren) sau ştampila de casă – cu tipe sau rotundă (personalul de la casa de bilete).

Întârzierile trenurilor de călători se comunică în staţiile care sunt dotate cu instalaţii de amplificare, de personalul stabilit în acest sens. În restul staţiilor, personalul REGIO CALATORI, va solicita informaţii privind întârzierea trenurilor de la IDM, dispecer de serviciu, etc., urmând a furniza aceste informaţii călătorilor care solicită acest lucru.

În tren, partida de tren este obligată să informeze călătorii, privind durata estimată şi cauzele întârzierii trenului, luând legătura cu mecanicul trenului în acest sens.

Art. 9 Vagoane şi trenuri special comandate

La solicitarea călătorilor se poate face transportul lor cu vagoane sau trenuri special comandate. Comandarea vagoanelor se poate face cu cel mult 15 zile şi cu cel puţin 3 zile înainte de plecarea trenului, iar a trenurilor special comandate cu cel puţin 25 zile înainte de plecarea trenului. Solicitarea se face prin cerere scrisă care se poate depune la staţia de plecare sau direct la sediul S.C. REGIO CALATORI. În cazul depunerii cererii la staţie, ea se va transmite imediat conducerii S.C. REGIO CALATORI, singura în măsură să aprobe solicitarea, dacă există mijloacele necesare în acest sens. Cererea va conţine: data executării transportului, relaţia de transport,  categoria vagoanelor, numărul de călători şi alte informaţii legate de efectuarea transportului.

 1. Vagoane special comandate

A.Tarife de transport pentru vagoane special comandate

Tarifele de transport în cazul vagoanelor special comandate se calculează în funcţie de categoria vagonului comandat, rangul trenului la care se ataşează vagonul, relaţia de transport şi servicii auxiliare asigurate (staţionare în parcurs sau la destinaţie, dirijare de vagoane, manevre necesare, întârziere tren în parcurs, încălzire etc.) şi vor acoperi cel puţin toate cheltuielile făcute.

Pentru un vagon clasă special comandat, tarifarea se efectuează pentru toţi călătorii ce iau loc în vagon, dar nu mai puţin de capacitatea integrală a vagonului, în cazul în care numărul de călători transportaţi este mai mic. Tarifarea se efectuează în funcţie de rangul trenului, clasa vagonului şi relaţia de transport. Pentru vagoanele care au locuri atât de clasa 1 cât şi de clasa 2, tarifarea se face ţinând cont de acest lucru.

În cazul cererilor de transport numai dus sau numai întors, tarifarea se efectuează dus-întors, dacă nu se dispune altfel de conducerea S.C. REGIO CALATORI.

 1. Tarife auxiliare pentru vagoane special comandate
 2. a) Tariful de urgenţă – se aplică în cazul în care cererea se transmite sub termenele stabilite.
 3. b) Tariful pentru parcursul gol – se aplică atunci când este necesară dirijarea vagoanelor din altă staţie. Parcursul gol se calculează pe ruta efectiv parcursă în stare goală.
 4. c) Tariful de renunţare – se aplică atunci când se renunţă la vagonul special comandat cu mai puţin de 24 ore înainte de plecarea stabilită (renunţarea se face în scris). În situaţia când se renunţă după ce au fost efectuate dirijări de vagoane goale, tariful pentru parcursul gol se plăteşte suplimentar faţă de tariful de renunţare.
 5. d) Tariful de manevră – se aplică pentru ataşarea şi detaşarea vagoanelor special comandate, la şi de la trenurile în compunerea cărora vor circula. Tariful de manevră este stabilit pentru fiecare jumătate de oră chiar începută.
 6. e) Tariful de staţionare – se aplică atunci când se impune staţionarea vagonului special comandat (după efectuarea dirijării de la altă staţie până la plecare, în staţia de destinaţie pentru efectuarea transportului de întoarcere, în parcurs conform solicitărilor făcute, etc). Timpul liber de staţionare, în orice staţie din parcurs, pentru vagoanele clasă, este:

– 12 ore de la sosire, când vagonul a parcurs o distanţă până la 200 km de la staţia de plecare;

– 24 ore de la sosire, când vagonul a parcurs o distanţă de peste 200 km de la staţia de plecare;

– 48 ore de la sosire, indiferent de distanţa parcursă, pentru vagoanele puse la dispoziţia excursiilor şcolare, studenţeşti sau grupurilor de turişti.

După expirarea timpului liber de staţionare se calculează şi se încasează tariful de staţionare pe osie şi ora chiar începută sau pe vagon şi ora chiar începută, funcţie de tipul vagonului.

 1. f) Tariful de întârziere – se aplică atunci când se cere să se întârzie un tren de călători în vederea ataşării vagonului special comandat. Tariful se aplică pentru fiecare vagon din trenul întârziat şi jumătate de oră chiar începută. Întârzierea trenurilor în astfel de cazuri, este permisă numai cu obţinerea aprobării în acest sens.
 2. g) Despăgubiri – la predarea vagonului special comandat de către beneficiari, după efectuarea călătoriei, personalul REGIO CALATORI care primeşte vagonul verifică starea acestuia şi stabileşte eventualele stricăciuni şi valoarea acestora într-un proces verbal semnat atât de el cât şi de beneficiar, acesta din urma obligându-se prin acesta să achite valoarea pagubelor produse.
 3. h) Alte tarife. În afara tarifelor arătate mai sus, în cazul în care solicitarea făcută impune  staţionări mari, S.C. REGIO CALATORI poate adăuga cheltuielile cu personalul care deserveşte aceste vagoane pe durata efectuării prestaţiei.
 4. Trenuri special comandate

Posibilităţile de executare ale transportului cu tren special comandat se analizează pe baza elementelor prezentate în cererea depusă de solicitant şi totodată se stabileşte oferta de preţ.

 1. Tarifarea trenurilor special comandate 

În cazul trenurilor special comandate, contravaloarea transportului se stabileşte astfel încât să fie acoperite costurile de exploatare şi utilizare a infrastructurii feroviare şi un profit de cel puţin 5%.

Compunerea trenurilor special comandate se stabileşte în funcţie de numărul de călători transportaţi. Tarifarea se efectuează cu respectarea condiţiilor tarifare prevăzute la vagoanele special comandate, în funcţie de numărul de vagoane din compunerea trenului, categoria vagoanelor, rangul trenului, relaţia de transport precum şi de serviciile auxiliare (staţionare în parcurs sau la destinaţie, dirijare de vagoane şi locomotive, manevre efectuate, parcurs gol, încălzire etc.).

Pentru toate categoriile de trenuri special comandate tarifarea se efectuează la capacitatea integrală a vagoanelor din compunerea trenului, chiar dacă numărul de călători transportaţi este mai mic. În cazul cererilor de transport numai dus sau numai întors tarifarea se efectuează dus-întors, dacă nu se dispune altfel de conducerea S.C. REGIO CALATORI.

Pentru toate categoriile de trenuri special comandate dacă se constată că nu sunt acoperite în totalitate cheltuielile de exploatare, cheltuielile cu personalul, TUI, etc., oferta de preţ se poate stabili pe baza de deviz de prestaţie. Calculul pe bază de deviz de prestaţie se face de Compartimentul Comercial S.C. REGIO CALATORI, ţinând cont de toate cheltuielile materiale şi cu personalul efectuate.

 1. Plata tarifelor pentru vagoane şi trenuri special comandate

Plata contravalorii prestaţiei pentru vagoanele special comandate se face integral, cu cel puţin 2 zile înainte de data plecării trenului la care se ataşează vagoanele. Plata contravalorii prestaţiei pentru trenurile special comandate se face integral, cu cel puţin 5 zile înainte de data plecării trenului la care se ataşează vagoanele. Plata se poate face  cu numerar sau cu alte instrumente de plată (cu aprobarea Serviciului Contabilitate S.C. REGIO CALATORI) şi se emite bilet open, conform art. 24 din prezentele reglementări. Compartimentul Comercial din S.C. REGIO CALATORI poate dispune ca încasarea tarifelor să se facă şi în alt mod decât cel prezentat (bilete cu preţ fix sau variabil, etc.) sau încasarea să se facă la alte termene.

Tarifele aplicate sunt cele valabile la data efectuării plăţii. Tarifele se aplică integral sau cu eventualele reduceri de care se bucură călătorii (reduceri de grup, reduceri individuale, etc.).  În cazul în care într-un tren sau vagon special comandat iau loc şi călători care prezintă alte legitimaţii de călătorie (abonamente, etc.), ele se menţionează pe verso biletului open emis. În toate cazurile legitimaţiile de călătorie trebuie să fie valabile la trenul respectiv.

În toate cazurile pe biletul emis se va menţiona în plus faţă de rubricile formularului, beneficiarul şi numărul telegramei de aprobare a  circulaţiei trenului sau vagoanelor special comandate.

Capitolul 2

LEGITIMAŢII DE CĂLĂTORIE

Art. 10 Forma şi conţinutul legitimaţiilor de călătorie

Legitimaţiile emise de S.C. REGIO CALATORI conţin obligatoriu următoarele menţiuni:

– seria şi numărul;

– elemente de securizare;

– parcursul;

– clasa;

– tariful;

– datele de valabilitate.

Seria şi numărul sunt tipărite pe legitimaţia de călătorie şi servesc la identificarea ei. Seria se exprimă prin litere majuscule (A, B, C, etc.) sau prin litere majuscule şi cifre arabe (A1, B1, C1, etc).

Parcursul pentru care a fost emisă legitimaţia de călătorie este tipărit sau se înscrie la emitere, în funcţie de tipul de legitimaţie. Parcursul este indicat prin denumirea staţiei de plecare şi a staţiei de destinaţie (exemplu: Braşov – Sinaia), eventual prin încă una sau mai multe staţii, care indică ruta (via), ce urmează a fi parcursă pentru a ajunge de la staţia de plecare la staţia de destinaţie. La biletele valabile pe zone kilometrice staţia de destinaţie se înscrie în rubrica „Până la staţia …” iar staţia de plecare se înscrie prin aplicarea ştampilei cu tipe pe verso biletului.

Denumirile staţiilor de urcare şi de destinaţie se completează conform „Indexului alfabetic al staţiilor, hălţilor şi punctelor de oprire”, denumiri ce se regăsesc şi în mersul trenurilor de călători.

Atunci când este urmat drumul cel mai scurt de la staţia de plecare la staţia de destinaţie, ruta este directă şi nu este necesară indicarea rutei (via) pe legitimaţia de călătorie. Nu este necesară indicarea rutei nici atunci când între două staţii există o singură linie de cale ferată (exemplu: Braşov – Zărneşti, Caracal – Corabia).

Atunci când nu este urmat drumul cel mai scurt şi călătoria se efectuează pe rută ocolitoare, pe bilet se va indica ruta (via) prin trecerea uneia sau mai multor staţii care nu sunt de ramificaţie, astfel încât să nu existe dubii asupra parcursului urmat (exemplu: Braşov – Iaşi, via Mizil, Vaslui). Ruta poate conţine şi porţiuni de linie care se parcurg de două ori, fără ca parcursul să se închidă de două ori, în staţia de plecare sau de destinaţie. În aceste cazuri distanţa kilometrică se calculează pe traseul efectiv parcurs.

Clasa este indicată printr-o cifră arabă (1 sau 2) tipărită pe bilet sau se  înscrie la emitere, în acelaşi mod.

Preţul legitimaţiilor de călătorie poate avea o valoare fixă, tipărită pe bilet, în cazul legitimaţiilor cu preţ fix sau este stabilit în momentul emiterii la legitimaţiile cu preţ variabil în funcţie de elementele de tarifare: tip tarifare, rang tren, distanţă kilometrică, clasă.

Pe legitimaţiile de călătorie care au preţul tipărit, dacă ulterior intervine o schimbare de tarif, emitentul trebuie să modifice preţul tipărit, anulându-l cu o linie şi înscriind preţul conform tarifului în vigoare, astfel încât în momentul vânzării pe bilet să fie înscris preţul corect. Pentru biletele cu vânzări mari se vor înscrie anticipat preţurile actualizate pentru un număr suficient de bilete care să ajungă cel puţin pentru turnusul respectiv. Pentru biletele cu vânzări mici se vor înscrie anticipat preţurile actualizate pentru un număr redus de bilete, care să ajungă cel puţin pentru turnusul respectiv. Se admite o singură modificare de preţ pe bilet.

Datele de valabilitate se marchează în momentul emiterii sau vizării legitimaţiilor de călătorie, prin aplicarea ştampilei cu datele de valabilitate sau prin înscrierea de mână în momentul emiterii.

Pe legitimaţiile de călătorie care conţin timpul, acesta se va menţiona astfel:

 • timpul 1 – plecarea trenului între orele 0,01 – 6,00;
 • timpul 2 – plecarea trenului între orele 6,01 – 12,00;
 • timpul 3 – plecarea trenului între orele 12,01 – 18,00;
 • timpul 4 – plecarea trenului între orele 18,01 – 24,00.

La anumite legitimaţii de călătorie (abonamentele), valabilitatea este indicată prin data de începere a valabilităţii şi data de expirare a valabilităţii, considerându-se ora 0,00 a zilei de începere şi terminându-se la ora 24,00 a zilei de expirare (exemplu: „Valabil de la 07.06.2010 până la 06.07.2010”). În acest interval se pot face mai multe călătorii, conform drepturilor acordate de legitimaţia respectivă. Ultima călătorie poate avea loc, în ziua de expirare, cu un tren care conform „Mersului trenurilor” ajunge la destinaţie până la ora 24,00. Dacă trenul este întârziat, călătoria se poate prelungi şi în ziua următoare, cu un interval de timp egal cu întârzierea înregistrată.

Menţiuni ajutătoare ale legitimaţiilor de călătorie

În afara menţiunilor obligatorii, fiecare legitimaţie de călătorie poate avea una sau mai multe menţiuni ajutătoare, în legătură cu utilizarea lor, cum ar fi: numele şi prenumele

Pe legitimaţiile de călătorie achitate cu alte instrumente de plată în afară de numerar (OP – ordine de plată, CEC, etc.), se face menţiune pe faţa legitimaţiei în acest sens:  „Achitat cu OP”, „Achitat prin compensare”, etc. Pe legitimaţiile de călătorie la care s-au emis facturi fiscale se face menţiune „Emis FF”, pe faţa legitimaţiei.

Art. 11 Procurarea legitimaţiilor de călătorie

Legitimaţiile de călătorie se pot obţine la cererea călătorului de la:

 1. Casele de bilete REGIO CALATORI din staţii

Legitimaţiile de călătorie se pot procura, de la casele de bilete S.C. REGIO CALATORI din staţii, oricând în ziua plecării trenului şi cel mai târziu cu 3-5 minute înaintea plecării trenului, în funcţie de amplasarea caselor de bilete, faţă de peronul liniei de plecare a trenului, pentru a se permite deplasarea în siguranţă  a călătorilor la tren.

 1. Casele de bilete din agenţiile de voiaj ale S.C. REGIO CALATORI

Legitimaţiile de călătorie se pot procura, de la casele de bilete ale agenţiilor de voiaj S.C. REGIO CALATORI, cu o anticipaţie de maxim 10 zile şi cu posibilitatea urcării din orice staţie din parcursul trenurilor operate de S.C. REGIO CALATORI. La calculul termenului de 10 zile se ia în calcul şi ziua plecării trenului (exemplu: în data de 8 iulie 2010 se pot emite bilete pentru maxim data de 17 iulie 2010.

 1. Personalul de tren, în tren

Emiterea legitimaţiilor de călătorie în tren, de personalul de tren, se poate face în două moduri diferite:

 1. Conform tarifului de taxare în tren, pentru călătorii care urcă din staţii, hălţi sau puncte de oprire, în care deşi existau condiţii de procurare a legitimaţiilor de călătorie, de la casele de bilete, aceştia nu au făcut acest lucru. În acest caz, personalul de tren va emite bilet întreg, conform tarifului de taxare în tren, chiar şi călătorilor beneficiari de diverse reduceri, aceştia nemaiavând drept la reducere (elevi, pensionari, beneficiari Legea 448/2006, etc.).
 2. Conform tarifului de casă, pentru călătorii care urcă din staţii, hălţi sau puncte de oprire, fără vânzare de bilete (nu este organizată vânzarea de bilete sau activitatea de vânzare deşi este organizată, plecarea trenului este în afara programului de lucru). În acest caz, personalul de tren va emite legitimaţii de călătorie la tariful de casă. Beneficiarii de facilităţi la călătoria pe calea ferată, se bucură de toate drepturile prevăzute, ca şi în cazul prezentării la casele de bilete. Şefii de unităţi sunt obligaţi să ia măsuri de afişare a trenurilor, la care emiterea legitimaţiilor de călătorie, se face în tren, de către personalul de tren.

Pentru buna servire a călătorilor, la fiecare ghişeu, trebuie afişate tabele cu preţul biletelor, în relaţiile cele mai solicitate.

În staţiile în care vânzarea biletelor se face de către salariaţi care au alte atribuţii ca funcţie de bază, (IDM, etc.) activităţile legate de siguranţa circulaţiei sunt prioritare. Casele de bilete trebuie deschise cu timp suficient înainte de plecarea trenului (cel puţin o oră) şi se pot închide cu 5 minute înainte de plecarea trenului. Dacă sarcinile de serviciu legate de siguranţa circulaţiei permit acest lucru, personalul arătat mai sus, va emite bilete, imediat ce sunt solicitări în acest sens, pentru a se putea vinde bilete tuturor călătorilor în condiţii civilizate.

Călătorul este obligat ca la procurarea unei legitimaţii de călătorie, să verifice pe loc, dacă legitimaţia este emisă conform cererii sale. Orice neconcordanţă trebuie sesizată imediat persoanei care a emis biletul sau şefului de unitate, în vederea remedierii neconcordanţei depistate. Eventualele reclamaţii se adresează imediat, în caz contrar nu se admit reclamaţii privind neconcordanţe între cererea călătorului şi legitimaţia emisă de personalul S.C. REGIO CALATORI.

Cedarea legitimaţiilor de călătorie nominale sau cu preţ redus altor persoane care nu au dreptul la acestea, este interzisă. Legitimaţiile găsite în această situaţie se reţin de personalul de tren, iar călătorii în cauză vor fi consideraţi fără legitimaţie de călătorie. Legitimaţiile astfel reţinute se predau cu raport de eveniment, la ieşirea din cursă, în staţia de domiciliu, în vederea expedierii lor, împreună cu un exemplar din raportul de eveniment, la Compartimentul Comercial al S.C. REGIO CALATORI.

 1. Procurarea biletelor de calatorie REGIO CALATORI online

Pentru a călători cu trenurile S.C. REGIO CALATORI S.R.L., călătorii pot achiziţiona legitimaţii de călătorie prin internet, cu plata online a acestora. Legitimaţiile de călătorie achiziţionate prin internet sunt denumite în continuare “Bilete de calatorie REGIO CALATORI online”.

Biletele de calatorie REGIO CALATORI online sunt nominale şi se pot procura pentru următoarele categorii de călători:

 • Adult – pentru persoanele care achită tariful integral de transport;
 • Copil – pentru copii între 5 şi până la 10 ani împliniţi şi cei până la vârsta de 5 ani împliniţi in cazul in care se solicită loc separat pentru acestia;
 • Elev – pentru tinerii care urmează o formă de învăţământ primar sau secundar, cursuri de zi şi au carnet de elev, vizat pentru anul scolar in curs.

Achiziţionarea de bilete de calatorie REGIO CALATORI online se poate realiza cu maxim 30 zile inainte de data efectuarii calatoriei si cu minim 30 minute înainte de ora de plecare a primului tren din ruta (faţă de ora de îmbarcare).

 Art. 12 Legitimaţii de călătorie emise de S.C. REGIO CALATORI

Legitimaţiile de călătorie folosite pentru călătoria în trenurile aparţinând S.C. REGIO CALATORI se clasifică în:

 1. Legitimaţii de călătorie, tip foaie, cu preţ fix;
 2. Legitimaţiile de călătorie, tip foaie, cu preţ variabil, stabilit la emitere;
 3. Legitimaţiile de călătorie, tip abonament;
 4. Legitimaţiile de călătorie, folosite de salariaţii S.C. REGIO CALATORI, ai firmele partenere şi membrii lor de familie pentru călătoria în interes de serviciu şi în interes personal (autorizaţii, permise, abonamente de locuinţă);
 5. Legitimaţiile de călătorie folosite de beneficiarii de facilitaţi la călătoria pe calea ferată, conform unor prevederi legale şi în urma încheierii de convenţii privind decontarea sumelor către S.C. REGIO CALATORI (Legea 448/2006, Legea 44/1994, Legea 341/2004, Legea 4/1990, Legea 33/1996, etc.).

Capitolul 3

REDUCERI ACORDATE LA CĂLĂTORIA CU TRENURILE S.C. REGIO CALATORI

 1. REDUCERI ACORDATE PENTRU COPII, GRUPURI ŞI ÎN CADRUL OFERTELOR DE CĂLĂTORIE

Art. 36 Călătoria copiilor

Pentru copiii care nu au împlinit vârsta de 5 ani, la data începerii călătoriei (0 – 4,99 ani), dacă persoana însoţitoare nu cere loc separat, transportul este gratuit, fără legitimaţie de călătorie. Gratuitatea se acordă atât la clasa 1 cât şi la clasa 2, la trenurile de orice rang.

Copiii mai mari de 5 ani, care nu au împlinit vârsta de 10 ani la începerea călătoriei (5 – 9,99 ani), precum şi cei mai mici de 5 ani, când solicită loc separat, au o reducere de 50% din tariful trenurilor de orice rang. Tichetul de rezervare se achită integral. Reducerea se acordă atât la clasa 1 cât şi la clasa 2.

În toate cazurile, însoţitorii copiilor sunt obligaţi să facă dovada vârstei acestora, cu un act oficial: certificat de naştere, paşaport, etc.

Facilităţile arătate se acordă şi copiilor, care urcă din puncte de oprire fără vânzare de bilete, caz în care biletele cu reducere se emit în tren de personalul de tren.

Art. 37 Reduceri pentru grupuri

Grupurile de minim 20 de copii sau elevi, inclusiv personalul didactic însoţitor ( max. 1 însoţitor la 10 copii ), organizate prin inspectoratele şcolare, beneficiază de reducerea cu 50%a tarifului la tren regio si interregio, la clasa a II-a. Tichetul de rezervare se achita integral. Conducerea S.C. REGIO CALATORI poate aproba ca reducerea aratata sa se aplice si pentru grupuri mai mici de 20 copii sau elevi.

Reducerea se acordă pe bază de tabel nominal, în 2 exemplare, aprobat de unitatea de învăţământ sau inspectoratele şcolare. Tabelele vor conţine:

 • numele şi prenumele  fiecărui membru din grup;
 • calitatea: copil, cadru didactic, etc.;
 • actul de identitate pentru legitimarea în tren.

Un exemplar al tabelului se reţine de personalul de casă iar originalul tabelului, pe care se aplică ştampila cu tipe, se anexează la biletul emis.

Art. 38 Oferte turistice şi alte oferte de călătorie

S.C. REGIO CALATORI poate acorda reduceri în cadrul unor oferte turistice sau a altor oferte de călătorie. Reducerile acordate, condiţiile pentru procurarea legitimaţiilor de călătorie şi perioada de valabilitate a ofertelor se aduc la cunoştinţa publicului călător în timp util.

 1. REDUCERI ACORDATE LA CĂLĂTORIA CU TRENURILE S.C. REGIO CALATORI PE BAZA ACTELOR NORMATIVE

Conform art. 4, alin. 6, din Regulamentul privind transportul pe Căile Ferate din România şi a Normelor Uniforme nr. 6.1 şi 6.2 privind transporturile pe Căile Ferate din România, operatorii de transport feroviar pot acorda facilităţi sau reduceri tarifare, pe baza prevederilor unor acte normative, numai dacă autoritatea, agentul sau persoana juridică care a solicitat facilitatea sau reducerea, asigură compensările aferente. Conform celor arătate şi ca urmare a încheierii de convenţii, S.C. REGIO CALATORI acordă facilităţi la călătoria cu trenul, la mai multe categorii de beneficiari, care sunt prezentate mai jos, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 1. Elevii din învăţământul primar şi secundar, cursuri de zi, beneficiază de 50% reducere din tariful trenurilor regio, clasa 2, în tot cursul anului calendaristic. Pentru calatoria cu trenurile de rang superior (interregio si intercity) se acorda reducere 50% din tariful tren regio si se achita integral diferentele de la tren regio la trenul de rang superior si tariful integral al tichetului de rezervare. Legitimaţiile cu 50% reducere pentru elevi se eliberează, pe baza carnetului de elev, vizat pe anul şcolar în curs.
 2. Studentii romani si straini inmatriculati la o forma de invatamant cu frecventa – licenta, master, doctorat – in institutiile de invatamant superior acreditate din Romania beneficiaza de gratuitate  la transportul feroviar intern. Calatoria gratuita este valabila la toate categoriile de trenuri (regio si interregio), clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic, indiferent de distanta sau ruta. Abonamentele lunare gratuite cu numar nelimitat de calatorii se vor elibera pe distante de pana la 300 km si pot fi procurate numai de la casele de bilete REGIO CALATORI.

Eliberarea legitimatiilor de calatorie gratuite, cat si a abonamentelor lunare gratuite se face in baza legitimatiei de student pentru reducere/gratuitate la transport, cat si a unui act de identitate respectiv carte de identitate sau pasaport. Aceste documente sunt necesare si la verificarea calatoriei in tren.

Daca la verificarea biletelor in tren studentii nu vor prezenta documentele mentionate mai sus sau vor prezenta legitimatii de student pentru reducere/gratuitate la transport nevizate pentru anul universitar in curs sau alte documente eliberate de institutiile de invatamant superior, acestia vor fi considerati ca fiind fara legitimatii de calatorie valabile si vor fi sanctionati conform reglementarilor proprii ale SC REGIO CALATORI si a legislatiei in vigoare. Aceeasi situatie se aplica si acelor calatori care vor fi gasiti in posesia unor legitimatii de student pentru reducere/gratuitate  la transport care nu le apartin.

Cardurile „ISIC” şi „IYTC”, ce se eliberează tinerilor sub 26 ani, nu dau dreptul posesorilor la reducerile arătate mai sus, singurele documente care dau dreptul la reducerile arătate fiind „Legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport”.

In situatia renuntarii la calatorie, elevii si studentii au obligatia sa solicite aplicarea vizei de neutilizare pe biletele cu reducere/ gratuitate conform reglementarilor SC REGIO CALATORI, altfel calatoria este considerata ca fiind efectuata.

 1. Pensionarii beneficiază de o reducere de 50% pe calea ferată, la clasa 2, cu trenurile de rang regio si interregio, cu observaţia că tichetul de rezervare se achită integral. De reducerile arătate beneficiază şi soţul sau soţia titularului, după caz, în limita călătoriilor la care are dreptul titularul, nefiind necesară prezenţa titularului la efectuarea călătoriei.

Actul care conferă dreptul la facilitate este talonul special de călătorie, care este format din: talonul de pensie, 6 cupoane talon detaşabile şi 6 cupoane-anexă detaşabile, toate de culoare roşie.Pentru calatoria cu 2 sau mai multe trenuri succesive se retine un singur cupon talon.

 1. Călătoria  beneficiarilor Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Pot beneficia de transport gratuit, cu tren regio sau interregio, clasa 2, pe baza biletelor de călătorie dus – întors gratuite, eliberate de DGASPC:

 • persoanele cu handicap (titularii legitimaţiei de persoană cu handicap).
 • însoţitorul persoanelor cu handicap (călătoresc numai însoţindu-l pe titular);
 • asistenţii personali ai persoanelor cu handicap (pot călători fără să însoţească persoana cu handicap şi se legitimează cu actul de identitate).

Pentru a călători gratuit pe calea ferată, beneficiarii Legii 448/2006, vor prezenta biletul de călătorie gratuit acordat în baza Legii 448/2006.

Atat in cazul calatoriei cu un singur tren, cat si cu 2 sau mai multe trenuri succesive se vizeaza biletul gratuit prezentat de calator, se emite biletul gratuit facilitati si se retine un singur cupon statistic.

Copiii cu vârsta până la 5 ani, beneficiari ai Legii 448/2006, călătoresc gratuit fără bilet, dacă nu solicită loc separat sau cubilet de călătorie gratuit, bifat cu ,,X” la menţiunea “titular”, dacă se solicită loc separat. La biletele de călătorie eliberate pentru însoţitorii copiilor cu vârsta pâna la 5 ani, se va bifa cu ,,X” căsuţa ,,însoţitor” şi se va înscrie în dreptul acesteia menţiunea ,,copil 0-5 ani” atât pe biletul propriu-zis, cât şi pe cupoanele statistice.

 1. Beneficiarii Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 (revoluţionari), au dreptul anual, la călătoria gratuită pe calea ferată, la clasa 1, cu toate categoriile de trenuri.

Beneficiază de gratuităţile arătate:

 • titularii,  posesori ai legitimaţiei de revoluţionar şi a biletelor de călătorie gratuită acordate în baza Legii 341/2004;
 • însoţitorul pensionarilorde invaliditate de gradul I şi ai marilor mutilaţi(se admite un singur însoţitor şi numai însoţindu-l pe titular);
 • membrii de familie ai titularului (pot călători  şi singuri).
 1. Beneficiarii Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, (veterani de război), au dreptul la călătoria gratuită pe calea ferată,  la clasa 1 sau clasa 2, cu toate categoriile de trenuri.

Beneficiază de gratuităţile arătate:

 • titularii, posesori ai legitimaţiilor de veterani de război, emise de asociaţiile de veterani de război şi a biletului de călătorie gratuită acordat în baza Legii 44/1994, clasa 1 sau clasa 2;
 • însoţitorii veteranilor de război (se permit mai mulţi însoţitori, obligatoriu  însoţindu-l pe titular);
 • soţul/soţia titularuluisau alte persoane mandatate de titulari, pe bază de procurăautentificată (pot călători  şi singuri).
 1. Beneficiarii Decretului Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice(deţinuţi politici), au dreptul la călătoria gratuită pe calea ferată,  la clasa 1, cu toate categoriile de trenuri.

Beneficiază de gratuităţile arătate:

 • titularii (foştii deţinuţi politici), posesori ai taloanelor speciale pentru călătoria gratuită pe calea ferată, emise de Casa Naţională de Pensii;
 • însoţitorii sau membrii de familie ai deţinuţilor politici (se permit mai mulţi însoţitori, în cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titular şi nu este obligatorie prezenţa titularului).
 1. Beneficiarii Decretului Lege 189/2000 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice(persecutaţi etnic), au dreptul la călătoria gratuită pe calea ferată,  la clasa 1, cu toate categoriile de trenuri.

Beneficiază de gratuităţile arătate:

 • titularii (persoane persecutate din motive etnice), posesori ai talonului special pentru călătoria gratuită pe calea ferată emise de Casa Naţională de Pensii;
 • însoţitorii titularilor (un singur  însoţitor, obligatoriu  însoţindu-l pe titular);

Capitolul 4

MODIFICAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT

Art. 49 Anticiparea călătoriei

Dacă un călător doreşte să călătorească cu un tren, care circulă înainte de trenul, pentru care şi-a procurat legitimaţia de călătorie, el are dreptul de a solicita viza pentru anticiparea călătoriei, indiferent de data pentru care legitimaţia a fost emisă. Viza de anticipare nu se acordă legitimaţiilor de călătorie cu durată fixă de valabilitate (abonamente).

Prin anticiparea călătoriei, nu se prelungeşte valabilitatea legitimaţiilor de călătorie.

Viza de anticiparea călătoriei nu anulează dreptul de întrerupere acordat de legitimaţia de călătorie respectivă.

În situaţia în care călătoria anticipată, se va face cu un tren de rang inferior, legitimaţia de călătorie este valabilă, fără a da dreptul la restituirea diferenţelor de tarif.

În situaţia în care călătoria anticipată, se va face cu un tren cu regim de rezervare de acelaşi rang, este obligatorie achitarea tichetului, iar atunci când se face cu un tren de rang superior sau la clasă superioară, este obligatorie achitarea diferenţelor tarifare.

Art. 50 Amânarea călătoriei

Călătorul care şi-a procurat o legitimaţie de călătorie, valabilă pentru un anumit tren, în cazul în care nu poate pleca cu trenul respectiv, indiferent din ce motive, poate amâna călătoria, până cel mai târziu a doua zi, la trenul pentru care posedă legitimaţia de călătorie.

La solicitarea călătorului, amânarea se poate aproba, până cel mai târziu a cincea zi, la ora 24,00, de şeful unităţii sau înlocuitorul său (exemplu: pentru un bilet valabil în 07.08.2010 amânarea se poate face până cel mai târziu 12.08.2010).

Prin amânarea călătoriei, nu se prelungeşte valabilitatea legitimaţiilor de călătorie.

Viza de amânarea călătoriei nu anulează dreptul de întrerupere acordat de legitimaţia de călătorie respectivă.

În situaţia în care călătoria amânată, se va face cu un tren de rang inferior, legitimaţia de călătorie este valabilă, fără a da dreptul la restituirea diferenţelor de tarif.

În situaţia în care călătoria amânată, se va face cu un tren de rang superior sau la clasă superioară, este obligatorie achitarea diferenţelor tarifare.

Art. 51 Întreruperea călătoriei

Legitimaţiile de călătorie dau dreptul de regulă, la o singură întrerupere a călătoriei, de maxim 24 ore, de la plecarea trenului cu care a sosit călătorul.

La solicitarea călătorului, se poate prelungi termenul de întrerupere până la maxim 5 zile, cu aprobarea şefului de unitate sau înlocuitorului său. La calculul celor 5 zile nu se ia în calcul ziua când a sosit călătorul.

Legitimaţiile de călătorie eliberate în baza unor convenţii cu diverse instituţii, conform prevederilor legale (Legea 448/2006, Legea 44/1994, Legea 341/2004, Decretul Lege 118/1990, Legea 189/2000, Legea 4/1990), dau dreptul la întreruperea călătoriei de maxim 5 zile, fără aprobare. Legitimaţiile de călătorie eliberate pe baza Legii 448/2006 şi Legii 341/2004, dau dreptul la o întrerupere la dus şi o întrerupere la întors, fiecare de maxim 5 zile.

În cazul întreruperii călătoriei, în puncte de oprire unde nu este organizată vânzarea de bilete, întreruperea călătoriei este de maxim 24 ore, cu excepţia legitimaţiilor de călătorie eliberate pe bază de convenţii (Legea 448/2006, Legea 44/1994, Legea 341/2004, Decretul Lege 118/1990, Legea 189/2000, Legea 4/1990), care dau dreptul la întreruperea călătoriei de maxim 5 zile.

Nu se consideră întrerupere a călătoriei, timpul folosit în staţia de legătură, pentru aşteptarea primului tren de legătură.

Biletele emise în tren, conform tarifului de casă, pentru călătorii ce au urcat din puncte de oprire fără vânzare de bilete, acordă acelaşi drept la întrerupere ca şi cele emise de casele de bilete REGIO CALATORI.

Biletele emise în tren, conform tarifului de taxare în tren, nu dau dreptul la întreruperea călătoriei.

În situaţia când reluarea  călătoriei întrerupte se face cu un tren de rang inferior, legitimaţia de călătorie este valabilă, fără a da dreptul la restituirea diferenţelor de tarif.

În situaţia în care călătoria întreruptă, se va face cu un tren de rang superior sau la clasă superioară, este obligatorie achitarea diferenţelor tarifare.

Art. 52 Aplicarea vizei de întreruperea, anticiparea şi amânarea călătoriei

Solicitarea vizei de amânarea călătoriei, se face numai în staţia iniţială care a vizat biletul sau în staţia de plecare, înaintea orei de plecare trenului, pentru care legitimaţia a fost emisă.

Solicitarea vizei de întreruperea călătoriei, se face în staţia de întrerupere, în maxim 1 oră de la sosirea trenului, pentru care legitimaţia a fost emisă.

Aplicarea vizei de anticipare se poate face în staţia de plecare înscrisă pe bilet, oricând înainte de plecarea trenului, pentru care s-a procurat legitimaţia de călătorie.

Dacă viza de anticiparea, amânarea sau întreruperea călătoriei se solicită :

 • în cadrul programului de funcţionare al casei de bilete – viza se solicită obligatoriu la casa de bilete REGIO CALATORI;
 • în afara programului de funcţionare al casei de bilete, beneficiarul va solicita personalului de tren aplicarea vizelor.

Viza constă în înscrierea pe verso legitimaţiei de călătorie a zilei, lunii, anului şi a numărului de tren pentru continuarea călătoriei, după care se va semna şi aplica ştampila de casă (rotundă sau cea cu tipe) de personalul de la casa de bilete. Personalul de tren va aplica ştampila cifrieră. La înscrierea vizei se vor folosi numai cifre arabe separate prin „.” sau   „–” sau „/”, după fiecare grup de cifre (Exemplu:  07.11.2010, 07-11-2010, 07/11/2010).

Înscrierea vizelor se face sub forma:

–  „Anticipat călătoria. Plecare în data de … cu trenul nr …”;

–  „Amânat călătoria. Plecare în data de … cu trenul nr …”;

–  „Întrerupt călătoria. Plecare în data de … cu trenul nr …”;

cu aplicarea ştampilei de casă de personalul de la casa de bilete sau a ştampilei cifriere de personalul de tren şi semnătura salariatului care aplică viza.

Când călătorul nu poate preciza, cu ce tren îşi va continua călătoria, se înscrie după caz „Anticipat călătoria”, „Amânat călătoria” „Întrerupt călătoria”şi se aplică ştampila de casă, respectiv ştampila cifrieră. Călătorul este obligat să se prezinte din nou, pentru completarea vizei cu numărul de tren, data şi semnătura.

Pentru călătorii urcaţi în tren, cu legitimaţie de călătorie având numai menţiunile de amânare sau întrerupere a călătoriei, fără alte indicaţii (număr tren şi data efectuării călătoriei), întrucât datorită programului de lucru nu exista personal de serviciu care să completeze viza, personalul de tren va completa viza cu numărul de tren şi data efectuării călătoriei.

Legitimaţia de călătorie îşi pierde valabilitatea în cazul în care călătoria nu va putea fi continuată cu trenul pentru care a fost vizată.

Călătorul va fi avertizat de personalul S.C. REGIO CALATORI asupra:

 • termenului maxim de întrerupere – amânare a călătoriei;
 • obligativităţii prezentării pentru înscrierea datei şi numărului trenului, cu care îşi continuă călătoria, atunci când nu a precizat acest lucru de la început.

Legitimaţiile la care s-a aplicat viza de amânare sau întrerupere, permit efectuarea călătoriei, atât din staţia care s-a aplicat viza cât şi dintr-o altă staţie din parcursul neefectuat.

În situaţii deosebite, când datorită programului de lucru al salariaţilor S.C. REGIO CALATORI, călătorul este în imposibilitatea aplicării vizei de amânare sau întrerupere a călătoriei, el poate solicita restituiri de tarif, în condiţiile prevăzute de art. 63, pct. 3.

Art. 53 Diferenţe tarifare

 1. Generalităţi

Călătorul care doreşte să folosescă o clasă inferioară, un tren de rang inferior sau o rută mai scurtă, decât cele trecute în legitimaţia de călătorie, pe care o posedă, o poate face fără a plăti nimic în plus, cu excepţia tichetului de rezervare, dacă este cazul. În aceste situaţii, el nu are dreptul la restituirea diferenţelor tarifare.

Diferenţa de clasă se emite atunci când călătorul solicită să folosescă o clasă superioară, celei înscrise pe legitimaţia de călătorie.

Diferenţa de rang de tren se emite atunci când călătorul solicită să folosescă un tren de rang superior, celui înscris pe legitimaţia de călătorie.

Diferenţa de rută se emite atunci când călătorul solicită să folosescă o rută mai lungă, decât cea trecută în legitimaţia de călătorie, pe care o posedă.

Diferenţele de tarif se pot cere la casele de bilete din staţia de plecare sau dintr-o staţie din parcurs şi în tren, de la personalul de tren.

Diferenţele tarifare cerute la casele de bilete se calculează conform tarifului de casă.

Diferenţele tarifare emise în tren se tarifează astfel:

– conform tarifului de casă, pentru călătorii ce urcă din puncte de oprire fără vânzare de bilete sau în afara programului de lucru al caselor de bilete şi solicită acest lucru;

–  conform tarifului de taxare în tren pentru ceilalţi călători.

La calculul diferenţelor tarifare emise la tarif de casă (atât la casele de bilete cât şi în tren pentru călătorii ce urcă din puncte de oprire fără vânzare de bilete), se ţine cont de reducerile sau gratuităţile de care beneficiază persoanele în cauză.

Capitolul 5

TRANSPORTUL VIETĂŢILOR ŞI BAGAJELOR ÎN TRENURILE DE CĂLĂTORI

Art. 54 Transportul vietăţilor în trenurile de călători

Animalele, păsările, reptilele, peştii şi insectele vii nu pot fi transportate, de regulă, în vagoanele de călători, cu următoarele excepţii, prezentate mai jos:

 1. Transportul câinilor însoţiţi, este admis numai pentru cei prevăzuţi cu botniţă, ţinuţi în lesă pe podeaua vagonului, la clasa 2, dacă niciun călător nu protestează. Călătorul trebuie să prezinte carnetul de sănătate al câinelui.

În caz de obiecţii ridicate de călători, personalul de tren, va îndruma călătorul, proprietar al câinelui, împreună cu câinele, în alte compartimente sau la capătul culoarului, iar în cazuri bine justificate, poate interzice călătoria cu aceste animale.

Călătorul, proprietar al câinelui, este obligat să menţină curăţenia pe toată durata călătoriei, având asupra sa materiale de igienizare.

Pentru transportul unui câine se încasează 50% din tariful de tren regio, clasa 2, pentru un adult, pe distanţa pe care circulă proprietarul câinelui, indiferent de rangul trenului. Suma se incaseaza cu bilet de calatorie open sau bilet cu pret variabil, facandu-se mentiunea “Caine” in rubrica “Mentiuni” de pe biletul open, respectiv pe spatele biletului si cuponului de control al biletului cu pret variabil.” Pe biletul open se va bifa rubrica “Diverse”.

Prevederea se aplica si pentru călătorii ce urcă cu câini, din puncte de oprire fără vânzare de bilete sau cu programul suspendat/întrerupt.

Pentru un câine, care este transportat fără bilet, deşi în staţia de urcare existau condiţii de emitere a biletului, personalul de tren va emite un bilet eliberat în tren, conform tarifului de taxare în tren, clasa 2, corespunzător rangului de tren şi distanţei pe care circulă călătorul, proprietar al câinelui.

 1. Câinii, pisicile şi animalele mici, purtate pe braţe, precum şi păsările mici în colivii se pot transporta, fără plată, dacă nici un călător nu protestează. În caz de obiecţii ridicate de călători, personalul de tren, în cazuri bine justificate, poate interzice călătoria cu aceste animale.

Art. 55 Transportul bagajelor în trenurile de călători

 1. Bagaje de mână transportate gratuit

Conform art.17 din Regulament privind transportul pe Căile Ferate din România, călătorul poate să ia cu el în vagoanele de călători, în mod gratuit, bagaje de mână bine ambalate, astfel încât să nu fie posibilă scurgerea conţinutului, avarierea, murdărirea vagoanelor sau incomodarea celorlalţi călători.

Fiecare călător dispune pentru bagajele sale de mână, doar de spaţiul situat deasupra locului pe care îl ocupă, iar greutatea totală a bagajelor de mână, admisă pentru fiecare loc ocupat, este de 30 kg.

În vagoanele de călători nu se admit ca bagaje:

– materiile şi obiectele excluse de la transport conform prevederilor legale (explozibili, materiale radioactive, substanţe chimice periculoase, etc.);

– obiectele de natură să stânjenească, să incomodeze călătorii sau să cauzeze o pagubă călătorilor, operatorului de transport feroviar, respectiv administratorului de infrastructură feroviară;

–  obiectele interzise prin actele normative ale autorităţilor administrative;

–  vietăţile, conform celor arătate la art. 54;

Supravegherea bagajelor, pe care călătorul le ia cu el în vagon revine acestuia.

Călătorul este răspunzător de orice pagubă cauzată de obiectele şi vietăţile pe care le ia cu el în vagon.

Călătorul găsit cu obiecte excluse la transport, va fi exclus de la transport şi va fi coborât împreună cu coletele, în prima staţie cu oprire itinerarică, neavând dreptul la restituirea tarifelor.

 1. Transportul bagajelor cu plată şi a bicicletelor

În afara bagajelor de mână, transportate gratuit în limita a 30 kg., se admit la transport contracost în locurile special amenajate din vagon, biciclete sau alte bagaje necesare călătorului, în limita locurilor disponibile, cu condiţia să nu incomodeze pe ceilalţi călători şi să nu fie excluse la transport.

Tarifele pentru transportul bagajelor cu plată sunt stabilite în funcţie de greutate şi distanţă şi se publică de S.C. REGIO CALATORI.

Se consideră bagaje voluminoase următoarele obiecte la care se aplică tariful dublu de taxare:

– cărucioarele;

– mobilierul;

– sacii voluminoşi;

– aparatura electrocasnică (frigidere, maşini de spălat, aragaze, etc.).

Pentru transportul bicicletelor se vor aplica tarifelele in funcţie de distanţa kilometrică parcursă,  indiferent de rangul trenului şi se publică de S.C. REGIO CALATORI.

Urcarea şi coborârea bagajelor, se va face exclusiv prin grija călătorului.

Călătorul va însoţi şi va supraveghea bagajele pe durata transportului, personalul de tren nefiind răspunzător de supravegherea lor.

Tarifele se încasează de personalul de tren, cu bilet open, în care la rubrica „Menţiuni” se face menţiunea „Taxare … kg. bagaje cu plată” sau în lipsa acestuia cu bilet eliberat în tren, la valoarea rezultată din calcul (pe spatele biletului şi al cuponului de control se face menţiunea „Taxare … kg. bagaje cu plată”).

 1. Depăşirea limitelor de greutate şi volum pentru bagaje

Călătorul care este găsit în tren, cu bagaje de mână ce depăşesc limitele de greutate sau volum conform art. 55, pct. a, va achita tarifele calculate la greutatea bagajelor ce depăşeşte limitele admise, pe distanţa pe care acesta circulă. Se aplică tariful pentru transportul bagajelor (art. 7, pct. 4), iar în cazul bagajelor voluminoase se aplică tariful dublu.

Tarifele se încasează de personalul de tren, cu bilet open, în care la rubrica „ Menţiuni” se face menţiunea „Taxare … kg. bagaje în plus” sau în lipsa acestuia cu bilet eliberat în tren, la valoarea rezultată din calcul (pe spatele biletului şi al cuponului de control se face menţiunea „Taxare … kg. bagaje în plus”).

Art. 56 Bagaje uitate în tren

Bagajele uitate în tren şi găsite de personalul de tren, care deserveşte aceste trenuri, vor fi predate în staţia de domiciliu a personalului de tren cu raport de eveniment, în care se trec împrejurările legate de găsirea obiectelor şi descrierea lor formală. Dacă în termen de 3 zile, bagajul nu este revendicat şi predat posesorului de drept, va fi predat organelor Poliţiei Transporturi Feroviare. Predarea către posesorul de drept sau către Poliţia Transporturi Feroviare, se face cu proces verbal, întocmit de şeful de unitate sau de înlocuitorul său, în 2 exemplare, din care 1 exemplar se arhivează la staţie.

Capitolul 6

RETURNAREA ŞI RESTITUIREA TARIFELOR DE TRANSPORT

Art. 57 Returnarea totală a tarifului

În cazul în care călătorul nu poate efectua călătoria, pentru care şi-a procurat legitimaţie de călătorie, din vina căii ferate (întreruperea circulaţiei, suprimarea circulaţiei trenului, etc.) sau călătoria s-a întrerupt în parcurs, din motive de forţă majoră (inundaţii, distrugerea infrastructurii feroviare pe o porţiune, etc.) şi nu mai  poate fi continuată, călătorul are dreptul la returnarea totală a tarifului, fără reţineri, inclusiv a tichetului de rezervare.

În aceste cazuri se va proceda astfel:

–  în cazul secţiilor de circulaţie neinteroperabile personalul de serviciu din staţia unde s-a întrerupt călătoria şi personalul de tren va aviza imediat conducerea S.C. REGIO CALATORI;

–  în cazul secţiilor de circulaţie interoperabile  personalul de tren va aviza imediat conducerea S.C. REGIO CALATORI.

Conducerea S.C. REGIO CALATORI va dispune modul în care se vor returna sumele către călători şi modul de restituire a cupoanelor statistice, cupoanelor talon şi cupoanelor anexă către beneficiarii de facilităţi.

Art. 58 Restituirea tarifului legitimaţiilor cu preţ fix

 1. Călătorul care nu poate efectua călătoria, pentru care şi-a procurat legitimaţie de călătorie cu preţ fix şi se prezintă la casa de bilete de unde şi-a procurat legitimaţia de călătorie, are dreptul la restituirea tarifului integral, dacă solicitarea s-a făcut în maxim 1 oră de la plecarea trenului. Restituirea se face pe baza cererii verbale a călătorului iar personalul de casă va reţine legitimaţia cu preţ fix de la călător şi îi va restitui tariful integral, fără reţineri. Legitimaţia reţinută va putea fi vândută ulterior, anulându-se vechea ştampilă de valabilitate cu „X” şi aplicându-se o nouă ştampilă de valabilitate. Salariatul care va aplica noua ştampilă, va înscrie obligatoriu numărul de tren la care face valabil biletul şi va semna, pe verso lângă ştampila aplicată.
 2. După trecerea intervalului de o oră, arătat mai sus, dar nu mai mult de 24 ore de la plecarea trenului, călătorul poate solicita restituirea tarifului pe bază de cerere scrisă, la care va anexa legitimaţia respectivă şi acte oficiale din care să rezulte că a fost în imposibilitate de a efectua călătoria. Cererea se va depune la staţia de plecare şi va conţine datele de identificare , adresa şi modul de contactare a călătorului, motivul solicitării, etc. Salariatul care primeşte cererea, va aplica ştampila de casă (rotundă sau cu tipe) şi va înscrie data şi ora primirii pe cerere, îi va da număr de înregistrare şi o va expedia împreună cu biletul şi actele anexate la Compartimentul Comercial REGIO CALATORI. Dacă în urma analizei efectuate, rezultă că cererea este îndreptăţită, se va returna tariful prin poştă, iar dacă rezultă că cererea nu este îndreptăţită, se va comunica acest lucru în scris.

Art.59 Restituirea tarifului legitimaţiilor cu preţ variabil

 1. Călătorul care nu poate efectua călătoria, pentru care şi-a procurat legitimaţie de călătorie cu preţ variabil şi se prezintă la casa de bilete de unde şi-a procurat legitimaţia de călătorie, are dreptul la restituirea tarifului integral, dacă solicitarea s-a făcut în maxim 1 oră de la plecarea trenului. Restituirea se face pe baza cererii verbale a călătorului iar personalul de casă va reţine legitimaţia cu preţ variabil de la călător şi îi va restitui tariful integral, fără reţineri. Legitimaţia reţinută va fi anulată.
 2. După trecerea intervalului de o oră, arătat mai sus, dar nu mai mult de 24 ore de la plecarea trenului, călătorul poate solicita restituirea tarifului pe bază de cerere scrisă, la care va anexa legitimaţia respectivă şi acte oficiale din care să rezulte că a fost în imposibilitate de a efectua călătoria. Cererea se va depune la staţia de plecare şi va conţine datele de identificare, adresa şi modul de contactare a călătorului, motivul solicitării, etc. Salariatul care primeşte cererea, va aplica ştampila de casă (rotundă sau cu tipe) şi va înscrie data şi ora primirii pe cerere, îi va da număr de înregistrare şi o va expedia împreună cu biletul şi actele anexate la Compartimentul Comercial REGIO CALATORI. Dacă în urma analizei efectuate, rezultă că cererea este îndreptăţită, se va returna tariful prin poştă, iar dacă rezultă că cererea nu este îndreptăţită, se va comunica acest lucru în scris.

Art. 60 Restituirea tarifului legitimaţiilor de călătorie tip abonament

 1. Renunţarea la abonament

Călătorul poate renunţa la abonament, indiferent de motiv, dacă solicită acest lucru, la casa de bilete care a emis abonamentul, înainte de prima zi de valabilitate. Exemplu: posesorul unui abonament, valabil pentru perioada 15.07.2010 – 14.08.2010, poate renunţa la abonament cel mai târziu în data de 14.07.2010.

Tariful se restituie integral, fără reţineri. Personalul de casă va reţine abonamentul prezentat de călător, îl va anula şi va restitui călătorului tariful încasat la emitere.

 1. Restituirea contravalorii abonamentului rămas neutilizat

La cererea scrisă a abonatului, se poate aproba restituirea tarifului pentru zilele când abonamentul a rămas neutilizat, pe bază de acte doveditoare oficiale, în următoarele cazuri:

– suprimarea circulaţiei trenurilor pe parcursul sau pe o porţiune a parcursului pentru care a fost emis abonamentul (în acest caz nu sunt necesare acte doveditoare);

– internarea  posesorului de abonament într-o unitate medicală (spital) în perioada de valabilitate a abonamentului;

– reţinerea posesorului de abonament de către autorităţi, în perioada de valabilitate a abonamentului;

– schimbarea locului de muncă al posesorului (mutare definitivă cu locul de muncă);

– decesul posesorului de abonament, caz în care restituirea se face către moştenitorii legali.

Cererea scrisă trebuie să conţină numele, prenumele, seria şi numărul buletinului/cărţii de identitate, adresa exactă a călătorului, numărul de telefon, data când se depune cererea de restituire, motivul solicitării, etc. Cererea  la care se ataşează abonamentul în original şi actele doveditoare, va fi depusă la casa care a emis abonamentul.

Casierul care primeşte cererea este obligat să o examineze şi să o accepte numai dacă îndeplineşte condiţiile de mai sus şi dacă se anexează actele doveditoare. Pe cerere se va nota numărul din registrul de intrare/ieşire al corespondenţei, data şi ora cand a fost primita cererea şi va semna. Casierul va aviza călătorul asupra datei când se va putea prezenta pentru ridicarea sumei, interval care nu trebuie să depaşească 7 zile. Cererea împreuna cu actele doveditoare, se vor trimite la casierul care conduce registrul de casă şi la care este arondată gestiunea care a emis abonamentul. Casierul care conduce registrul de casă  verifică la rândul lui cererea şi actele doveditoare anexate. În cazul în care cererea este justificată se face calculul sumei de restituit. Calculul sumei de restituit se face de casierul care conduce registrul de casă.

Numărul zilelor pentru care trebuie să se efectueze restituirea se determină începând de la ora 0,00 a zilei următoare celei în care s-a depus abonamentul pentru restituire, până la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate.

Determinarea tarifelor ce urmează a fi restituite se face în modul următor:

 1. abonamente lunare cu număr nelimitat de călătorii
 2. tariful abonamentului se împarte la numărul de zile lucrătoare pentru care acesta a fost emis (considerân-du-se 21 zile pentru abonamentele lunare), obţinându-se valoarea tarifului pe o zi;
 3. tariful pe o zi se înmulţeşte cu numărul de zile lucrătoare în care abonamentul a fost folosit, rezultând valoarea abonamentului consumat;
 4. valoarea abonamentului consumat se scade din preţul abonamentului achitat la procurare, rezultând suma ce se cuvine a fi restituită călătorului.
 5. abonamente valabile 15 zile
 6. tariful abonamentului se împarte la numărul de zile lucrătoare pentru care acesta a fost emis (considerându-se 10 zile pentru abonamentele valabile 15 zile cu număr nelimitat de călătorii la trenuri regio, clasa 2), obţinându-se valoarea tarifului pe o zi;
 7. tariful pe o zi se înmulţeşte cu numărul de zile lucrătoare în care abonamentul a fost folosit, rezultând valoarea abonamentului consumat;
 8. valoarea abonamentului consumat se scade din preţul abonamentului achitat la procurare, rezultând suma ce se cuvine a fi restituită călătorului.

Calculele arătate mai sus se înscriu pe cererea călătorului.

Pentru restituirea sumei calculate, casierul care conduce registrul de casă, va emite o dispoziţie de plată, în 2 exemplare, pentru  suma ce trebuie restituită.

Suma de plată împreuna cu copia dispoziţiei de plată, se înmânează călătorului numai dupa ce acesta  a semnat pe dispoziţia de plată, în rubrica semnătura beneficiarului.

Cererea de restituire a abonamentului şi actele doveditoare  se pot depune şi direct la casierul care conduce registrul de casă şi care are arondată gestiunea de casă care a emis abonamentul.

Nu se restituie tarifele pentru abonamentele pierdute.

Art. 61 Restituirea tarifului legitimaţiilor de călătorie eliberate în tren

 1. Biletele eliberate în tren, la tarif de casă, de personalul de tren, pentru călătorii ce urcă din puncte de oprire fără vânzare de bilete, se restituie conform procedurilor arătate pentru biletele eliberate la casele de bilete REGIO CALATORI, prezentate la art. 57-59.
 2. Biletele eliberate în tren, conform tarifului de taxare în tren, de personalul de tren nu se restituie.

În situaţii excepţionale, de întrerupere a călătoriei, datorită suprimării circulaţiei trenurilor pe o anumită porţiune, se poate face returnarea totală a tarifului, conform art. 57.

Art. 62 Restituirea tarifului legitimaţiilor de călătorie achitate cu alte instrumente de plată în afară de numerar sau pentru care s-au emis facturi fiscale

Restituirea tarifului legitimaţiilor de călătorie achitate cu alte instrumente de plată în afară de numerar (OP, CEC, compensare, etc.) sau pentru care s-au emis facturi fiscale (având înscrise pe ele menţiuni în acest sens, conform art. 10, se poate face numai prin Serviciul Contabilitate al S.C. REGIO CALATORI. Călătorul va depune cerere scrisă în acest sens, în staţia unde solicită restituirea, la care va ataşa legitimaţia de călătorie în original.

Cererea va conţine datele de identificare, adresa şi modul de contactare a călătorului, motivul solicitării, etc. Salariatul care primeşte cererea, va aplica ştampila cu tipe corespunzând orei de primire a cererii, îi va da număr de înregistrare şi o va expedia împreună cu biletul şi actele anexate la Compartimentul Comercial REGIO CALATORI. Dacă în urma analizei efectuate, rezultă că cererea este îndreptăţită, se va returna tariful prin poştă, iar dacă rezultă că cererea nu este îndreptăţită, se va comunica acest lucru în scris.

 

Art. 63 Restituirea tarifului în situaţii excepţionale

 1. În cazul în care, datorită dublării locului, călătorului i s-a putut asigura loc numai la clasa 2, deşi el avea legitimaţie procurată contracost pentru clasa 1, acesta are dreptul la restituirea diferenţelor tarifare. Solicitarea se va depune în scris, în staţia de coborâre şi la ea se va ataşa legitimaţia de călătorie, pe care personalul de tren a înscris menţiunea: „A călătorit la clasa 2, locul dublat cu biletul nr…emis de …..” va înscrie numele şi va semna. Cererea va conţine numele, prenumele şi adresa exactă a călătorului. Această cerere se va trimite de staţia în care a coborât călătorul, Compartimentului Comercial S.C. REGIO CALATORI. Restituirea se va face pe bază de dosar, de Compartimentul Comercial REGIO CALATORI, iar sumele cuvenite călătorului se vor trimite prin poştă.
 2. În cazul îmbolnăvirilor în parcurs, când călătorul nu-şi poate continua călătoria până în staţia finală, el are dreptul la restituirea tarifului pentru parcursul neefectuat. Solicitarea de restituire se va face în scris, în staţia unde s-a întrerupt călătoria anexându-se legitimaţia de călătorie originală şi un act oficial din care să rezulte îmbolnăvirea în parcurs. Cererea va conţine numele, prenumele şi adresa exactă a călătorului şi se va expedia de şeful unităţii unde s-a depus cererea, Compartimentului Comercial REGIO CALATORI. Restituirea se va face pe bază de dosar, de Compartimentul Comercial REGIO CALATORI, iar sumele cuvenite călătorului se vor trimite prin poştă.
 3. În orice alte situaţii, decât cele prezentate mai sus, când călătorul se consideră îndreptăţit să i se restituie integral sau parţial tariful de călătorie, va fi îndrumat să solicite acest lucru în scris Compartimentului Comercial REGIO CALATORI. Cererea va conţine numele, prenumele şi adresa exactă a călătorului, motivul solicitării, legitimaţia de călătorie în original şi acte oficiale doveditoare în baza cărora se solicită restituirea tarifelor, etc.

Art. 64 Dispoziţii finale privind restituirea tarifelor

 1. Beneficiarilor de facilităţi la călătoria pe calea ferată, care şi-au procurat legitimaţii de călătorie gratuite şi renunţă la efectuarea călătoriei, li se restituie cuponul reţinut şi în nicio situaţie nu se restituie vreo sumă de bani. Cuponul restituit se poate folosi ulterior, pentru o altă călătorie însă numai pe  parcursul înscris pe el, cu trenurile S.C. REGIO CALATORI şi fără a se depăşi anul de valabilitate.
 2. Atunci când în urma analizării unei cereri de restituire se constată că restituirea solicitată nu se justifică şi călătorul a menţionat adresa, obligatoriu se va trimite răspuns scris în acest sens.
 3. Personalul REGIO CALATORI este răspunzător disciplinar şi material privind efectuarea de restituiri care nu respectă prevederile arătate mai sus.

Regulile privind restituirea tarifelor de transport vor fi aduse la cunoştinţa publicului călător.

Capitolul 7

ORGANIZAREA DESERVIRII CĂLĂTORILOR

Art. 65 Informarea călătorilor

Informarea călătorilor privind circulaţia şi mersul trenurilor, condiţiile de călătorie, tarifele de transport, modul de procurare a legitimaţiilor de călătorie, etc., se face prin afişe la ghişeele caselor de bilete REGIO CALATORI, prin informaţii verbale date de salariaţii S.C. REGIO CALATORI şi prin site-ul www.REGIO CALATORI.ro.

Informaţiile verbale se dau de: şefii de unitate, înlocuitorii lor, personalul de la casele de bilete, personalul de tren sau ceilalţi salariaţi, care trebuie să dea informaţiile în mod civilizat şi corect.

În cazul în care salariatul în cauză nu poate da relaţii privind solicitarea călătorului, el are obligaţia să-l îndrume la persoana competentă să furnizeze informaţiile cerute.

Afişarea în staţii a mersului trenurilor se va face la loc vizibil.

În staţiile mari, având mijloacele tehnice corespunzătoare, călătorii sunt avizaţi, înainte de plecarea trenurilor, prin staţia de amplificare, asupra orelor de plecare ale fiecărui tren. În acelaşi mod se face avizarea şi pentru trenurile care sosesc.

Anunţarea plecării trenurilor se face şi de personalul de tren, cu invitaţia „Poftiţi în vagoane”, ori de câte ori observă  persoane  pe peron, care urmează să călătorească cu trenul respectiv.

În timpul parcursului, atunci când este solicitat, personalul de tren este obligat să avizeze călătorii asupra staţiilor de oprire care urmează.

Pentru informarea corectă a publicului călător, personalul de la casele de bilete şi personalul de tren va avea în dotare material informativ (mers de tren, tarife, etc.), care va fi actualizat cu toate modificările apărute în tarife şi în circulaţia trenurilor.

Capitolul 8

CONTROLUL TRANSPORTURILOR DE CĂLĂTORI

Art. 68 Reguli pentru călători

În incinta staţiilor, agenţiilor de voiaj şi în trenuri călătorii trebuie să respecte prevederile Regulamentului privind transportul pe Căile Ferate din România, Normelor Uniforme privind transporturile pe Căile Ferate din România şi Reglementărilor Proprii S.C. REGIO CALATORI.

Conform art. 16 din Regulamentul privind transportul pe Căile Ferate din România, sunt interzise şi constituie contravenţii, în măsura în care nu constituie infracţiuni, următoarele fapte:

– călătoria pe acoperişul vagoanelor, pe scări, pe tampoane, între vagoane şi în alte locuri care nu sunt destinate călătorilor;

– fumatul în vagoane, săli de aşteptare, holuri şi în alte locuri unde este interzis acest lucru;

– urcarea sau coborârea din trenuri în mişcare, aplecarea în afară sau rezemarea de uşi, respectiv deschiderea uşilor în timpul mersului trenului;

– aruncarea obiectelor pe ferestrele sau uşile vagoanelor;

– urcarea sau coborârea bagajelor şi persoanelor pe ferestrele vagoanelor;

– deteriorarea vagoanelor, clădirilor sau instalaţiilor prin distrugere sau sustragere a pieselor sau dotărilor din inventarul acestora;

– neeliberarea locului ocupat în vagon, care nu corespunde cu cel prevăzut în legitimaţia de călătorie, la solicitarea celui îndreptăţit;

– exercitarea comerţului în trenuri sau staţii, fără autorizaţie eliberată de operatorul de transport feroviar;

– lipirea de afişe în trenuri sau în staţii, fără acordul scris al operatorului de transport feroviar;

– traversarea liniilor prin alte locuri decât cele special amenajate pentru călători;

– intrarea sau staţionarea în incinta unităţilor, acolo unde accesul publicului este interzis prin afişe sau pictograme corespunzătoare;

– practicarea cerşetoriei sau practicarea de jocuri de noroc în trenuri sau staţii de cale ferată;

– tulburarea liniştii călătorilor prin producerea de zgomote;

– provocarea de scandal în trenuri sau în incinta staţiilor de cale ferată;

– tragerea semnalului de alarmă sau a frânei de mână pentru motive nejustificate;

– murdărirea vehiculelor şi a spaţiilor afectate publicului, inclusiv a celor dintre linii, inscripţionarea neautorizată a pereţilor vagoanelor sau ai clădirilor staţiilor de cale ferată, dezlipirea fără drept a afişelor;

– transportul în vagoanele de călători a obiectelor sau a substanţelor inflamabile, explozibile, radioactive, otrăvitoare şi rău mirositoare care potrivit legii şi reglementărilor operatorului de transport feroviar, nu sunt permise la transport;

– prejudicierea intereselor celorlalţi călători, împiedicarea liberei circulaţii a acestora, încălcarea normelor de protecţie a mediului şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor.

Călătorilor care contravin prevederilor enumerate mai sus, operatorul de transport feroviar nu le recunoaşte niciun drept, de nicio natură şi nu răspunde de nicio daună pe care, eventual, ar suferi-o.

Ei pot fi excluşi de la transport, în prima staţie cu oprire itinerarică, atunci când nerespectarea regulilor arătate mai sus perturbă desfăşurarea normală a transportului sau îi incomodează vădit pe ceilalţi călători, fără a avea dreptul la restituirea tarifului de transport.

Călătorul care, prin faptele sale, a adus prejudicii de orice fel operatorului de transport feroviar, este obligat la plata despăgubirilor corespunzătoare.

Art. 69 Nereguli cu ocazia călătoriei

69.1 Călători în neregulă

Este considerat în neregulă, călătorul aflat în una sau mai multe din situaţiile următoare:

 1. fără legitimaţie de călătorie;
 2. cu legitimaţie de călătorie nominală aparţinând altei persoane;
 3. are legitimaţie de călătorie cu ştersături, modificări, adăugiri, necertificate de personalul emitent; se admit ca modificări certificate pe legitimaţiile de călătorie următoarele:

–  schimbarea preţului în urma modificării tarifelor;

–  anularea ştampilei de valabilitate şi aplicarea unei noi ştampile de valabilitate, numai în cazul legitimaţiilor cu preţ fix, conform art. 10;

–  modificarea staţiei de destinaţie numai în cazul legitimaţiilor cu preţ fix, conform art. 10.

 1. are legitimaţie de călătorie gratuită sau cu reducere, însă nu poate justifica dreptul la reducere;
 2. are legitimaţie de călătorie care trebuia vizată la plecare, la înapoiere sau la întrerupere şi nu a îndeplinit această formalitate;
 3. are legitimaţie de călătorie valabilă pe alt parcurs, sau pentru altă dată;
 4. are legitimaţie de călătorie cu valabilitate expirată;
 5.  are legitimaţie de călătorie pentru o staţie de destinaţie ce a fost depăşită;
 6. este însoţit de un câine, pentru care nu a procurat legitimaţie de călătorie conform art. 54, pct. 1;
 7. are legitimaţie valabilă la clasa a 2-a şi călătoreşte la clasa 1;
 8. are legitimaţie de călătorie la tren de rang inferior celui în care călătoreşte;
 9. are legitimaţie de călătorie valabilă pe altă rută;
 10. călătoreşte în tren cu regim de rezervare şi nu posedă tichet de rezervare;
 11. are bagaje de mână care depăşesc limitele de volum sau greutate admise (maxim 30 kg.).

Călătorii aflaţi în una sau mai multe din situaţiile arătate la punctele 1– 9, sunt supuşi la plata tarifelor de transport pentru clasa, distanţa şi categoria de tren la care călătoresc, conform tarifului de taxare în tren, emiţându-se  bilet eliberat în tren.

Călătorii aflaţi în situaţiile prezentate la punctele 10 – 12, vor plăti diferenţele tarifare corespunzătoare, conform tarifului de taxare în tren. Călătorii aflaţi în situaţia prezentată la punctul 13, vor plăti tariful tichetului de rezervare. Încasarea diferenţelor tarifare prevăzute la punctele 10 – 12 şi a tichetului de rezervare, se face cu bilet open sau în lipsa acestuia, cu bilet eliberat în tren la valoarea calculată (pe spatele biletului eliberat în tren şi al cuponului de control, personalul de tren va face menţiunea: diferenţă clasă, diferenţă rang, diferenţă rută, tichet, după caz).

Călătorii aflaţi în situaţia prezentată la punctul 14, cu bagaje de mână ce depăşesc limitele de greutate sau volum, vor achita tarifele pentru transportul bagajelor calculate la greutatea bagajelor ce depăşesc limitele admise, pe distanţa pe care aceştia circulă, conform art. 55, pct c. Tarifele se încasează de personalul de tren, cu bilet open, în care la rubrica „ Menţiuni” se face menţiunea „Taxare … kg. bagaje în plus” sau în lipsa acestuia cu bilet eliberat în tren, la valoarea rezultată din calcul (pe spatele biletului şi cuponului de control se face menţiunea „Taxare … kg. bagaje în plus”).

Călătorii care refuză plata sumelor arătate mai sus vor fi coborâţi în prima staţie cu oprire itinerarică, cu excepţia minorilor, care vor fi predaţi în prima staţie cu poliţie feroviară, cerându-se sprijinul personalului feroviar din staţia respectivă (şef staţie, IDM, etc), pentru a fi predaţi organelor de poliţie.

Când se constată călători cu legitimaţii de călătorie falsificate, aceştia se predau primului post de poliţie, pentru anchetarea cazului, împreună cu legitimaţiile reţinute şi cu raport de eveniment. Predarea se face chiar dacă se achită tarifele de transport. În raportul de eveniment se trec toate datele de identificare ale călătorului şi împrejurările depistării neregulei. Un exemplar din raportul de eveniment se predă în staţia de domiciliu, pentru urmarirea modului în care s-a făcut tratarea acestei nereguli.

69.2 Alte nereguli săvârşite în staţii şi trenuri

Se consideră în neregulă şi se tratează conform celor de mai jos următoarele persoane:

 1. persoanele care fac uz de semnalul de alarmă, pentru motive nejustificate de un pericol iminent la siguranţa circulaţiei trenurilor; ele sunt supuse la plata despăgubirii pentru tragerea nejustificată a semnalului de alarmă;
 2. persoanele care murdăresc clădirile, peroanele sau materialul rulant; ele sunt supuse la plata despăgubirii pentru murdărirea instalaţiilor sau a trenurilor;
 3. persoanele care fumează în interiorul spaţiilor unde este interzis fumatul, inclusiv în tren; ele sunt supuse la plata despăgubirii pentru fumat în locurile interzise;
 4. persoanele care produc degradări sau distrugeri ale instalaţiilor sau materialului rulant, vor suporta contravaloarea lor, sumele datorate fiind calculate pe bază de dosar. În acest sens organul care face constatarea (personal de tren, personal de casă, şef de unitate, etc.), va întocmi un proces verbal în care va menţiona împrejurările producerii pagubei, în ce constă paguba şi cine se face vinovat, cu toate datele de identificare: nume, prenume, CNP, adresa exactă. Cele înscrise în procesul verbal vor fi confirmate de 2 martori.

Despăgubirile prevăzute la punctele 1 – 3 de mai sus sunt prevăzute în tarife iar încasarea lor se face cu bilet open sau în lipsa acestuia, cu bilete cu preţ variabil, la valoarea calculată (pe spatele biletelor cu preţ variabil şi al cupoanelor de control, emitentul va face menţiunea: despăgubire pentru tragerea nejustificată a semnalului de alarmă, despăgubire pentru murdărirea clădirilor, peroanelor, materialului rulant, etc., despăgubire pentru fumat în locurile interzise).

 

Art 70 Facilitati acordate de SC REGIO CALATORI SRL persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusa, pentru calatoria cu trenurile SC REGIO CALATORI SRL

 La cererea persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusa, SC REGIO CALATORI SRL prin personalul sau, va oferi toate informatiile solicitate privind accesibilitatea serviciilor feroviare, conditiile de acces la materialul rulant, facilitatiile oferite la bordul trenurilor, modul de solicitare a unor servicii specifice.

Pentru persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusa, se vor elibera bilete pe cat posibil in compartimentele mai putin utilizate si amplasate cat mai aproape de usa de acces a vagonului si de grupul sanitar.

Personalul de tren va acorda sprijin si ajutor persoanelor din aceasta categorie, la urcarea/coborarea in/din tren, le va acorda asistenta la bordul trenurilor, la cerere pe tot parcursul calatoriei, le va oferi informatiile necesare calatoriei si ii va ajuta la bagaje.

Serviciile specifice pentru persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusa vor fi asigurate gratuit in statiile cu personal propriu al SC REGIO CALATORI SRL si la bordul trenurilor si ele constau in:

 • Asistenta in statiile de plecare, destinatie si de schimbare a trenurilor, adaptate dizabilitatii fiecarui calator;
 • Asistenta si ajutor la imbarcarea/debarcarea persoanelor in scaune cu rotile, in vagoanele care permit prin constructie acest lucru.

Persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusa, pot solicita in scris, personalului SC REGIO CALATORI SRL din statii, servicii specifice adaptate dizabilitatii pentru calatoria pe calea ferata insa cel mai tarziu cu 48 ore inainte de data calatoriei cu precizarea tuturor detaliilor necesare: date de identificare, dizabilitate, servicii necesare, mod de contactare, ruta, etc. Modelul cererii pentru solicitare servicii specifice este prevazut in Anexa 1.

SC REGIO CALATORI SRL va informa calatorul conform datelor de contactare, daca solicitarile transmise pot fi satisfacute cu mijloacele existente.