REGLEMENTĂRI PROPRII ale S.C. REGIO CALATORI S.R.L.

de aplicare a Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România

şi a Normelor Uniforme privind transporturile pe căile ferate din România

Capitolul 1

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Obiectul și sfera de aplicare

Prezentele reglementări cuprind regulile de aplicare a prevederilor Regulamentului privind transportul pe Căile Ferate din România și a Normelor Uniforme privind transporturile pe Căile Ferate din România. Se pot face publice prevederile Reglementărilor Proprii ce vin în sprijinul călătorilor ce beneficiază de serviciile oferite de REGIO CĂLĂTORI .

Regulile și dispozițiile cuprinse în Reglementările Proprii ale REGIO CĂLĂTORI, sunt valabile pentru transportul călătorilor cu trenurile aparținând REGIO CĂLĂTORI în trafic local.

Modificări și completări la reglementările Proprii ale REGIO CĂLĂTORI pot fi făcute numai prin dispoziții speciale ale directorului general al REGIO CĂLĂTORI S.R.L.

Modificările și completările se introduc la articolul modificat prin dispoziția de modificare. Salariații sunt obligați sa țină la curent Reglementările Proprii ale REGIO CĂLĂTORI cu toate modificările și completările la zi.

Salariații care lucrează direct sau în legătură cu servirea și transportul călătorilor, sunt obligați să cunoască și să respecte întocmai dispozițiile prezentelor reglementări, cu toate modificările și completările intervenite. În caz de nelămuriri asupra prevederilor prezentelor reglementări, salariații sunt obligați să ceară lămuriri de la șefii ierarhici.

Art. 2 Contractul de transport

În trenurile aparținând REGIO CĂLĂTORI pot circula numai persoane care posedă legitimații de călătorie specifice REGIO CĂLĂTORI. Legitimațiile de călătorie se pot procura de la casele de bilete, de la personalul de tren, de la personalul de control sau cu atribuții de control, sau online, fiind emise conform dispozițiilor din Reglementările Proprii REGIO CĂLĂTORI.

Persoana care posedă o legitimație de călătorie, poate călători numai pe parcursul, la clasa și în perioada de valabilitate înscrisă pe aceasta.

Legitimația de călătorie este actul doveditor al încheierii contractului de transport.

Legitimațiile de călătorie emise de REGIO CĂLĂTORI sunt valabile numai în trenurile REGIO CĂLĂTORI, iar legitimațiile emise de alți operatori de transport feroviar nu sunt valabile în trenurile REGIO CĂLĂTORI .

Se interzice emiterea de către salariații REGIO CĂLĂTORI, de legitimații de călătorie care să cuprindă distanțe de circulație unde REGIO CĂLĂTORI nu operează.

Călătorii sunt obligați să respecte dispozițiile Regulamentului privind Transportul pe Căile Ferate din România, prevederile Normelor Uniforme privind transporturile pe Căile Ferate din România, precum și dispozițiile date de organele vamale, fiscale, administrative, etc., atât privind persoana sa, cât și bagajele sale.

Călătorul este obligat să păstreze legitimația de călătorie în timpul călătoriei și să o prezinte la cerere organelor însărcinate cu verificarea și controlul legitimațiilor de călătorie în tren.

Art. 3 Sesizări și reclamii

Sesizările și reclamațiile publicului călător se pot aduce verbal sau în scris. În scris se pot face în „Jurnalul călătorului“, care este un registru numerotat, ce se păstrează la loc vizibil, în fiecare stație, la casele de bilete. Înscrierile din acest registru se tratează de șefii de unitate, iar dacă problemele sesizate depășesc sfera lor de competență, ele se aduc la cunoștința conducerii REGIO CĂLĂTORI, care va dispune asupra modului de soluționare.

La reclamațiile făcute de călători, cu indicarea numelui și adresei exacte, se va răspunde în termenele prevăzute de Regulamentul de transport (30 zile), mentionându-se în răspuns: obiectul sesizării pe scurt, numărul de înregistrare a reclamației, modul de soluționare și eventual modul de tratare disciplinară a personalului vinovat, dacă este cazul.

Reclamațiile verbale făcute de călători în tren, în timpul parcursului, se tratează operativ de către personalul de tren și de către organele de control, dacă acestea se află în tren.

Reclamațiile verbale adresate salariaților REGIO CĂLĂTORI se aduc la cunoștința organului ierarhic superior, care va dispune asupra modului de soluționare.

Art. 4 Admiterea la transport – persoane excluse de la transport

Sunt admiși la transport cu trenurile aparținând REGIO CĂLĂTORI, călătorii care posedă legitimații de călătorie valabile în trenul, pe parcursul, la clasa și în perioada de valabilitate înscrisă pe acestea.

Călătorii care nu prezintă în tren o legitimație de călătorie valabilă, sunt obligați să achite personalului de tren tarifele de transport, conform tarifului de taxare în tren. Excepție fac călătorii care se urcă din puncte de oprire fără vânzare de bilete, sau din puncte de oprire unde este organizată vânzarea legitimațiilor, dar programul de lucru este întrerupt sau suspendat, sau călătorii care provin de la trenuri de legătură și care nu au timp să se deplaseze la casele de bilete, cu conditia ca să se prezinte din proprie inițiativă la personalul de drum imediat după urcarea în tren în vederea procurării legitimațiilor de călătorie, în aceste cazuri personalul de tren va emite bilete la tarif de casă. Călătorii care provin din trenuri la legătură trebuie să prezinte legitimația de călătorie de la trenul cu care au sosit inainte de a se urca în trenul REGIO CĂLĂTORI, în caz contrar vor achita tariful de taxare în tren.

În cazul în care călătorii refuză plata tarifului de taxare în tren, ei sunt excluși de la transport, fiind coborâți în prima stație cu oprire itinerarică.

Nu se admit în tren sau pot fi excluse în timpul transportului:

 1. persoanele în stare de ebrietate și/sau sub influența substantelor stupefiante, ce se comportă în mod nepermis cu ceilalți călători sau nu respectă prevederile Regulamentului de transport, Normele Uniforme de transport și Reglementările Proprii ale REGIO CĂLĂTORI;
 2. persoanele care insultă sau agresează personalul REGIO CĂLĂTORI aflat în serviciu și contravin normelor de conduită publică și bunelor moravuri, ori care produc vătămari ale materialului rulant;
 3. persoanele care, din cauza de boală sau din alte cauze, pun în pericol sănătatea celorlalți călători;

Persoanele excluse de la transport conform celor arătate la punctele a. și b. nu au dreptul la restituirea contravalorii călătoriei.

Persoanele care se îmbolnăvesc în timpul parcursului și care necesită intervenții de urgență, se transportă până la prima stație unde li se pot acorda îngrijirile necesare. Aceste persoane au dreptul la restituirea sumelor pentru parcursul neefectuat conform art.27 pct. 2.

Bolnavii necontagioși, transportați pe targă sau carucior, pot călători în vagoanele de călători numai pe baza certificatelor medicale, care atestă faptul ca bolnavul nu suferă de o boală contagioasă. Pentru un bolnav pe cărucior se va procura o legitimație de călătorie, iar pentru un bolnav pe targă se vor procura 3 legitimații de călătorie, valabile la trenul respectiv (acestea pot fi cu tarif întreg, gratuite sau cu reducere, după caz).

Transportul bolnavilor contagioși se poate face numai dacă organele sanitare competente cer transportul lor cu trenul și dacă REGIO CĂLĂTORI poate asigura transportul lor în condițiile cerute. În acest caz, tarifele de transport se stabilesc pe bază de deviz.

Art. 5 Mijloacele cu care se transportă călătorii

Transportul călătorilor se efectuează cu trenurile de călători prevăzute în mersul trenurilor, iar în cazuri speciale și cu trenuri suplimentare. Din punct de vedere tarifar, trenurile de călători se împart în:

 • trenuri regio;
 • trenuri interregio;

Călătorii pot circula în vagoane de clasa 1 și clasa a 2-a, iar la cerere se pot pune la dispoziție vagoane special comandate.

Art. 6 Tarife de transport

Prețul legitimațiilor de călătorie se calculează conform tarifelor în vigoare, în funcție de distanța kilometrică efectiv parcursă, clasa și rangul trenului. Tarifele se aduc la cunoștinta publicului călător prin afișare în statii, trenuri și pe site-ul www.regiocalatori.ro

În cazul majorărilor de tarife se va proceda astfel:

A.1 Modul de aplicare a noilor tarife în emiterea manuală a legitimațiilor de călătorie:

Personalul de casă va aplica noile tarife începând cu ora 0:00 a zilei în care se face majorarea.

Pentru legitimațiile de călătorie emise cu anticipație, se aplică tarifele vechi dacă emiterea lor se face până la data anterioară modificării tarifelor la ora 24:00 și conform tarifelor modificate, dacă emiterea lor se face începând cu data în care se modifică tarifele de la ora 0:00, indiferent de perioada de anticipație solicitată.

Personalul de tren aflat în serviciu la trenurile care sunt în circulație începând cu ora 0:00 a zilei în care se modifică tarifele, va proceda astfel:

 • pentru călătorii cărora li se emit bilete eliberate în tren înainte de ora 24:00 a zilei anterioare modificării tarifelor, tarifele practicate vor fi cele valabile la data plecării trenului;
 • pentru călătorii carora li se emit bilete eliberate în tren după ora 0:00 a zilei în care se modifică tarifele, tarifele practicate vor fi cele modificate.

Personalul de tren aflat în serviciu la trenurile în circulație la ora 0:00 a zilei în care se face modificarea, va evidenția în carnetul de activitate minimalul depozitului de bilete sub forma: „în data de ../…/.. ora 0,00 urmează la vanzare biletele: seria … nr. … “, dupa care va semna. Începand cu ora 0:00 legitimațiile de călătorie se vor emite de personalul de tren conform tarifelor modificate.

Personalul va întocmi deconturi separate pentru biletele emise cu prețul vechi și separat pentru biletele emise cu noul preț.

Toate unitățile care vând legitimații de călătorie, vor afișa la loc vizibil noile tarife.

A.2 Modul de aplicare a noilor tarife în emiterea electronică a legitimațiilor de călătorie:

Personalul de serviciu în data în care se modifică tarifele, înainte de începerea serviciului va actualiza versiunea aplicației (versiunea va fi comunicată anterior prin dispoziție scrisă) va da sincronizare, actualizare preturi și va verifica tarifele.

Posturile care nu se actualizează, se transmit telefonic responsabilului de zonă. Acesta le va transmite prin e-mail la Serviciul Exploatare MC, Ticketing Reglementări Comerciale.

Este interzis să se emită bilete electronice la posturile la care tarifele nu sunt actualizate.

Personalul de tren care este de serviciu în noaptea în care se modifică tarifele, înainte de ora 24:00 a zilei anterioare modificării tarifelor va fi sunat de către responsabilul de zonă, care îi va încheia decontul pentru vânzările din acea zi, iar pentru vânzările cu tarifele majorate, decontul se va încheia de către casier la ieșirea din turnus, unde va preda numerarul pentru ambele deconturi.

Personalul RC-CF TRANS de serviciu în noaptea în care se modifică tarifele va fi sunat de către casier sau responsabilul de zonă și va fi decontat după plecarea ultimului tren din data anterioară modificării tarifelor. Se interzice emiterea biletelor electronice după încheierea deconturilor cu vânzările din ziua anterioară modificării tarifelor.

Pentru călătoria cu trenurile REGIO CĂLĂTORI se aplică următoarele tarife:

1.Tariful biletelor cu preț întreg, pentru trenurile regio și interregio reprezintă tariful normal pentru o călătorie simplă cu trenurile regio, respectiv interregio. Biletele se procură la acest tarif de la casele de bilete REGIO CĂLĂTORI din stații. Aceste bilete se pot procura și în tren de la personalul de tren, în condițiile stabilite in cuprinsul art. 9, pct. 2, lit. b, din prezentele reglementări.

Acest tarif este diferențiat în funcție de clasă (clasa 1, clasa 2) și este denumit uzual tarif de casă tren regio respectiv tarif de casă tren interregio.

2.Tariful de taxare în tren, se aplică călătorilor care urcă în tren și se află în una din situațiile prevăzute la art. 9, pct. 2, lit. a, din prezentele reglementări.

Călătorii pot obține bilet de la personalul de tren conform tarifului de taxare în tren, în funcție de clasa, distanța kilometrică și categoria trenului cu care circulă, fără a beneficia de reducerile tarifare la care în mod normal ar avea dreptul.

Acest tarif este mai mare decat tariful de casă și este diferențiat în funcție de rangul trenului și de clasă (clasa 1 și clasa 2).

Personalul de tren este obligat să elibereze bilete la tarif de taxare în tren, imediat ce a constatat aceste nereguli.

Biletele eliberate conform tarifului de taxare în tren se pot emite numai pe distanțe din parcursul trenului respectiv, fără a se depăși stația finală a trenului.

Biletele eliberate conform tarifului de taxare în tren nu dau dreptul la modificarea contractului de transport (întreruperea călătoriei, etc.).

Biletele eliberate conform tarifului de taxare în tren nu dau dreptul la restituirea tarifelor. În situații excepționale de întrerupere a circulației trenului pe o anumita porțiune, se poate face restituirea tarifelor conform art. 22.

3. Tariful pentru transportul bagajelor,  este stabilit pe zone kilometrice și se calculează în funcție de greutate (lei/kg), iar valorile lui sunt prevazute în tarifele REGIO CĂLĂTORI. Acest tarif se aplică și pentru depășirea limitelor de greutate sau volum pentru bagajele de mână.

Bagajele voluminoase prevazute la art. 20, pct. b se taxează aplicând tariful dublu de transport.

Nu intră sub incidența acestui tarif bagajele de mână luate de călător în vagoanele clasă în limita a 30 kg și fără a se depăși spațiul de deasupra locului ocupat.

4.REGIO CĂLĂTORI este în drept să perceapă și alte sume, calculate pe bază de deviz, pentru prestații la cererea clienților, conform art. 4, alin. 10, din Regulamentul privind transportul pe Căile Ferate din România. Sumele se vor încasa pe bază de factură fiscală sau alte documente financiare.

Art. 7 Întreruperea circulației trenurilor, anulări sau întârzieri de trenuri

 1. Întreruperea circulației:

În cazul întreruperii circulației trenurilor de călători pe secțiile operate de REGIO CĂLĂTORI, personalul de serviciu are obligația de a informa publicul călător prin orice mijloace despre acest lucru, precum și despre posibilitățile existente pentru continuarea călătoriei.

În funcție de opțiunea călătorului, legitimația de călătorie poate fi vizată pentru înapoiere în stația de pornire sau pentru returnarea totală a tarifului, conform art. 22.

Pentru aceasta, personalul REGIO CĂLĂTORI va aplica pe verso legitimației de călătorie viza corespunzătoare, astfel:

 • „întrerupt circulația în stația ….., legitimație valabilă la înapoiere cu tren …./…. (data)”
 • „întrerupt circulația în stația ….., legitimație neutilizată pe distanța………”

       2. Anularea sau întârzierea trenurilor:

Legitimația de călătorie se vizează și tariful de transport se restituie pentru distanța neparcursă:

„Tren anulat în statia,,,,,,, legitimație neutilizată pe distanța……….”

Salariatul care aplică viza, va semna și va aplica ștampila cifrieră (personalul de tren), sau ștampila de casă cu tipe, sau rotundă (personalul de la casa de bilete).

Întârzierile trenurilor de călători se comunică, în stațiile care sunt dotate cu instalații de amplificare, de către personalul stabilit în acest sens. În restul stațiilor, personalul REGIO CĂLĂTORI va solicita informații privind întârzierea trenurilor de la IDM, tehnician transporturi, etc., urmând a furniza aceste informații călătorilor care solicită acest lucru.

În tren, partida de tren este obligată să informeze călătorii privind durata estimată și cauzele întârzierii trenului, luând legatura cu mecanicul trenului în acest sens.

 Capitolul 2

LEGITIMAȚII DE CĂLĂTORIE

Art. 8 Forma și conținutul legitimațiilor de călătorie

Legitimațiile emise de REGIO CĂLĂTORI conțin obligatoriu următoarele mențiuni:

 • seria și numărul;
 • elemente de securizare;
 • parcursul;
 • clasa;
 • tariful;
 • datele de valabilitate.

Seria și numărul sunt tipărite pe legitimația de călătorie și servesc la identificarea ei. Seria se exprimă prin litere majuscule (A, B, C, etc.) sau prin litere majuscule și cifre arabe (A1, B1, C1, etc).

Elementele de securizare utilizate la tipărirea legitimațiilor emise de REGIO CĂLĂTORI sunt: sigla specifică REGIO CĂLĂTORI, desenul de siguranță din fundalul biletului și cernelurile speciale folosite la tipărirea seriei.

Parcursul pentru care a fost emisă legitimația de călătorie este tipărit sau se înscrie la emitere, în funcție de tipul de legitimație. Parcursul este indicat prin denumirea stației de plecare și a stației de destinație (exemplu: Brașov – Sinaia), eventual prin încă una sau mai multe stații care indica ruta (via), ce urmează a fi parcursă pentru a se ajunge de la stația de plecare la stația de destinație.

Denumirile stațiilor de urcare și de destinatie se completează conform „Indexului alfabetic al stațiilor, haltelor și punctelor de oprire”, denumiri ce se regăsesc și în mersul trenurilor de călători.

Atunci când este urmat drumul cel mai scurt de la stația de plecare la stația de destinație, ruta este directă și nu este necesară indicarea rutei (via) pe legitimația de călătorie. Nu este necesară indicarea rutei nici atunci când între două stații există o singura linie de cale ferată (exemplu: Brașov – Zărnești).

Atunci când nu este urmat drumul cel mai scurt și călătoria se efectuează pe rută ocolitoare, pe bilet se va indica ruta (via) prin trecerea uneia sau mai multor stații, astfel încât să nu existe dubii asupra parcursului urmat (exemplu: Brașov – Iași, via Mizil, Vaslui). Ruta poate conține și porțiuni de linie care se parcurg de două ori, fără ca parcursul să se închidă de două ori în stația de plecare sau de destinație. În aceste cazuri, distanța kilometrică se calculează pe traseul efectiv parcurs.

Clasa este indicată printr-o cifra arabă (1 sau 2) tiparită în casuțe, caz în care emitentul este obligat sa bifeze cu „X” casuța corespunzătoare:

Prețul legitimațiilor de călătorie este stabilit în momentul emiterii în funcție de elementele de tarifare: tip tarifare, rang tren, distanța kilometrică, clasa.

Datele de valabilitate se marchează în momentul emiterii sau vizării legitimațiilor de călătorie, prin aplicarea ștampilei cu datele de valabilitate, sau prin înscrierea de mână în momentul emiterii.

Pe legitimațiile de călătorie care contin timpul, acesta se va menționa astfel:

 • timpul 1 – plecarea trenului intre orele 0:01 – 6:00;
 • timpul 2 – plecarea trenului intre orele 6:01 – 12:00;
 • timpul 3 – plecarea trenului intre orele 12:01 – 18:00;
 • timpul 4 – plecarea trenului intre orele 18:01 – 24:00.

La anumite legitimații de călătorie (abonamentele) valabilitatea este indicată prin data de începere a valabilității și data de expirare a valabilității, considerându-se ora 0:00 a zilei de începere și terminându-se la ora 24:00 a zilei de expirare (exemplu: „Valabil de la 07.06.2018 până la 06.07.2018). În acest interval se pot face mai multe călătorii, conform drepturilor acordate de legitimația respectivă. Ultima călătorie poate avea loc în ziua de expirare, cu un tren care conform „Mersului trenurilor” ajunge la destinație până la ora 24:00. Dacă trenul este întarziat, călătoria se poate prelungi și în ziua urmatoare cu un interval de timp egal cu întârzierea înregistrată.

1.Înscrierea datelor de valabilitate cu ștampila cu tipe

La aplicarea stampilei cu tipe de către personalul de casă, se imprimă timpul zilei, ziua, luna și anul începerii călătoriei. Exemplu: la aplicarea ștampilei cu tipe de stația Brasov, pentru plecare în 14.04.2018 ora 8:00, se vor imprima următoarele:

REGIO CĂLĂTORI SRL

2 14 APR 1 8

ST BRAȘOV

Prima cifră (2) reprezintă timpul, următoarele 2 cifre (08) reprezintă ziua, iar ultimile 2 cifre (10) reprezintă ultimele 2 cifre ale anului. Între zi și an se trece luna, prin înscrierea a 3 litere: IAN, FEB, MAR, APR, MAI, IUN, IUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DEC.

Ștampila se aplică pe legitimația de călătorie în locurile special destinate acestui lucru sau pe verso.

2.Înscrierea datelor de valabilitate de către personalul de tren cu ștampila cifrieră

Aplicarea ștampilei cifriere de către personalul de tren se face cu dublu rol și anume: să înscrie datele de valabilitate în cazul biletelor emise în tren și să certifice efectuarea verificării biletelor (validarea legitimațiilor de călătorie).

La aplicarea ștampilei cifriere, se imprima 3 grupe de câte 2 cifre:

 • primele 2 cifre reprezintă ultimele 2 cifre ale numărului de tren ;
 • următoarele 2 cifre reprezintă ziua;
 • ultimele 2 cifre reprezintă luna.

Exemplu: la aplicarea ștampilei cifriere pentru un bilet emis în data de 7 aprilie 2018 la trenul 16703, se va imprima:

0 3 0 7 0 4

Prima grupă (03) reprezintă ultimele 2 cifre ale trenului 16703, a doua grupă (07) reprezintă ziua, iar ultima grupă (04) reprezintă luna aprilie.

Ștampila cifrieră se aplică pe verso legitimației de călătorie (si a cuponului de control la biletele emise de personalul de tren). În cazul defectării ștampilei cifriere, se permite înscrierea de mână a datelor de valabilitate de către personalul de tren, respectând cele arătate mai jos.

3.Înscrierea datelor de valabilitate de mână

Înscrierea datelor de valabilitate de mână se face înscriind cu pixul de culoare albastră sau neagră ziua, luna și anul în această ordine, folosindu-se câte 2 cifre arabe pentru zi și luna, iar anul înscriindu-se întreg sau numai ultimele 2 cifre ale sale, în funcție de mărimea rubricii de pe bilet. Ziua, luna și anul se despart cu „.”. Exemplu: data de 7 iunie 2018 se va putea înscrie sub forma: 07.06.2018 sau 07.06.18, în funcție de mărimea rubricii „Data” de pe bilet. În loc de „.” se poate folosi „-” sau „/”.

În cazul defectării ștampilei cifriere, înscrierea de mână a datelor de valabilitate de către personalul de tren se face prin înscrierea celor 3 grupe de câte 2 cifre, arătate la punctul b. de mai sus, cu pixul de culoare neagră sau albastră.

Mențiuni ajutătoare ale legitimațiilor de călătorie

În afara mențiunilor obligatorii, fiecare legitimație de călătorie poate avea una sau mai multe mențiuni ajutătoare în legatură cu utilizarea lor, cum ar fi: numele și prenumele călătorului, codul numeric personal, fotografia, seria și numărul cărții de identitate, etc.

Personalul emitent este răspunzător de corectitudinea datelor înscrise pe legitimația de călătorie privind parcursul, distanța kilometrică, clasa, datele de valabilitate, prețul, etc.

Pe legitimațiile de călătorie achitate cu alte instrumente de plată în afară de numerar (OP – ordine de plată, etc.), se face mențiune pe fața legitimației în acest sens: „Achitat cu OP”, etc. Pe legitimațiile de călătorie la care s-au emis facturi fiscale se înscrie mențiunea „Emis FF”, pe fața legitimației.

Art. 9 Procurarea legitimațiilor de călătorie

Legitimațiile de călătorie se pot obține la cererea călătorului de la:

 1. Casele de bilete REGIO CĂLĂTORI din stații

Legitimațiile de călătorie se pot procura de la casele de bilete REGIO CĂLĂTORI din stații, oricând în ziua plecării trenului și cu cel mai tarziu 3-5 minute înaintea plecării trenului, în funcție de amplasarea caselor de bilete față de peronul liniei de plecare a trenului, pentru a se permite deplasarea în siguranță a călătorilor la tren.

 1. Personalul de tren, în tren

Emiterea legitimațiilor de călătorie în tren, de personalul de tren, se poate face în două moduri diferite:

a. Conform tarifului de taxare în tren:

 • Pentru călătorii care urcă din stații, halte sau puncte de oprire, în care deși existau condiții de procurare a legitimațiilor de călătorie de la casele de bilete, aceștia nu au facut acest lucru;
 • Pentru călătorii care urcă din stații, halte sau puncte de oprire, fără vânzare de bilete (nu este organizată vânzarea de bilete, sau activitatea de vânzare, deși este organizată, plecarea trenului este în afara programului de lucru) și care nu se prezintă imediat după urcarea în tren, din proprie inițiativă, la personalul de tren pentru procurarea legitimației de călătorie;
 • Pentru călătorii care provin de la trenuri de legătură și deși au timp să se deplaseze la casele de bilete (dacă există și sunt deschise), nu fac acest lucru, sau nu fac dovada călătoriei cu trenurile de legătură prin prezentarea legitimației de călătorie de la aceste trenuri, sau nu se prezintă imediat după urcarea în tren, din proprie inițiativă, la personalul de tren pentru procurarea legitimației de călătorie ;

În aceste cazuri, personalul de tren va emite bilet întreg, conform tarifului de taxare în tren, chiar și călătorilor beneficiari de diverse reduceri, aceștia nemaiavând drept la reducere (elevi, pensionari, beneficiari Legea 448/2006, etc.).

b. Conform tarifului de casă:

 • Pentru călătorii care urcă din stații, halte sau puncte de oprire, fără vânzare de bilete (nu este organizată vânzarea de bilete, sau activitatea de vânzare, deși este organizată, plecarea trenului este în afara programului de lucru) și care se prezintă imediat după urcarea în tren, din proprie inițiativă, la personalul de tren pentru procurarea legitimației de călătorie;
 • Pentru călătorii care provin de la trenuri de legătură, care nu au avut timp suficient pentru deplasarea la casele de bilete, cu condiția prezentării legitimațiilor de călătorie de la trenurile de legătură și cu obligația prezentării imediat după urcarea în tren, din proprie inițiativă, la personalul de tren pentru procurarea legitimației de călătorie

În aceste cazuri, personalul de tren va emite legitimații de călătorie la tariful de casă. Beneficiarii de facilități la călătoria pe calea ferată se bucură de toate drepturile prevăzute, ca și în cazul prezentării la casele de bilete. Șefii de unități sunt obligați sa ia masuri de afișare a trenurilor la care emiterea legitimațiilor de călătorie se face în tren de către personalul de tren.

Pentru buna servire a călătorilor, la fiecare ghișeu, se afișează tabele cu prețul biletelor.

În stațiile în care vânzarea biletelor se face de către salariați care au alte atribuții ca funcție de bază, (IDM, revizori ace, etc.) activitățile legate de siguranța circulației sunt prioritare. Casele de bilete trebuie deschise cu timp suficient înainte de plecarea trenului (cel puțin o oră) și se pot închide cu 5 minute înainte de plecarea trenului. Dacă sarcinile de serviciu legate de siguranța circulației permit acest lucru, personalul arătat mai sus, va emite bilete imediat ce sunt solicitări în acest sens, pentru a se putea vinde bilete tuturor călătorilor în condiții civilizate.

Călătorul este obligat ca, la procurarea unei legitimații de călătorie, să verifice pe loc dacă legitimația este emisă conform cererii sale, precum și dacă restul de bani primit este corect. Orice neconcordanță trebuie sesizată imediat persoanei care a emis biletul sau șefului de unitate, în vederea remedierii neconcordanței depistate. Eventualele reclamații se adresează imediat, în caz contrar nu se admit reclamații privind neconcordanțe între cererea călătorului și legitimația emisă de personalul REGIO CĂLĂTORI, sau restul de bani primit. Obligația călătorilor, arătată mai sus, se aduce la cunoștinta acestora prin afișare la casele de bilete.

Este interzisă cedarea legitimațiilor de călătorie nominale sau cu preț redus altor persoane, care nu au dreptul la acestea. Legitimațiile găsite în această situație se rețin de către personalul de tren, iar călătorii în cauză vor fi considerați fără legitimație de călătorie. Legitimațiile astfel reținute se predau cu raport de eveniment la ieșirea din cursă în stația de domiciliu, în vederea expedierii lor, împreună cu un exemplar din raportul de eveniment, la Compartimentul Comercial al REGIO CĂLĂTORI.

Art. 10 Legitimații de călătorie emise de REGIO CĂLĂTORI

Legitimațiile de călătorie folosite pentru călătoria în trenurile aparținând REGIO CĂLĂTORI se clasifică în:

 1. Legitimații de călătorie emise manual (pe formulare tipizate).
 2. Legitimații de călătorie emise electonic pe suport de hârtie sau în format electronic (digital).
 3. Permise de călătorie gratuită, emise pentru calatoria în interes personal a salariaților REGIO CĂLĂTORI și a membrilor de familie.

Modelul permisului de călătorie gratuită se stabilește anual prin dispoziție. Permisul de călătorie gratuită este nominal. Permisul de călătorie va conține obligatoriu pe copertă: denumirea și sigla emitentului, denumirea, seria și numărul, anul de valabilitate, CNP, nr. control, nume și prenume, calitate (salariat, soț, soție, fiu, fiică), unitatea la care este încadrat salariatul, data emiterii. Fila propriu-zisă și cuponul statistic vor conține obligatoriu următoarele mențiuni și rubrici: seria și numărul permisului, parcursul “De la … Pâna la ………”, km, via.

Permisele de călătorie sunt valabile la trenurile regio, clasa 2. Pentru călătoria la tren de rang superior sau clasă superioară, se plătesc diferențe tarifare.

Pentru efectuarea călătoriei, fila de permis se completează de către călător cu parcursul dorit și se prezintă la viză în orice stație cu casă de bilete REGIO CĂLĂTORI. În cazul urcării dintr-un punct de oprire fără vânzare de bilete sau cu programul întrerupt sau suspendat, vizarea se face în tren de către personalul de tren. Parcursul înscris pe permis nu trebuie să fie în afara secțiilor deservite de trenurile REGIO CĂLĂTORI.

La prezentarea permisului pentru vizare, personalul de la casele de bilete va verifica parcursul înscris de călător conform celor de mai sus, după care va înscrie distanța kilometrică în rubrica „km ….”, va completa „Via …” (dacă este cazul) și va aplica ștampila cu tipe atât pe fila propriu-zisă, cât și pe verso  cuponului statistic. Se refuză la viză filele de permis detașate din carnet, precum și cele care prezintă modificări sau ștersături.

Călătorii care prezintă legitimații modificate, falsificate, sau nu pot face dovada că le aparțin, sau le utilizează în afara perioadei de valabilitate, se tratează ca fiind fără legitimație de călătorie și se taxează cu bilet eliberat în tren, la tarif de taxare în tren.

Capitolul 3

REDUCERI ACORDATE LA CĂLĂTORIA CU TRENURILE REGIO CĂLĂTORI

Art. 11 Reduceri acordate pentru copii conform regulamentului de transport

Pentru copiii care nu au implinit varsta de 5 ani la data inceperii călătoriei (0 – 4,99 ani), dacă persoana însoțitoare nu cere loc separat, transportul este gratuit, fară legitimație de călătorie. Gratuitatea se acordă atât la clasa 1 cât și la clasa 2 la trenurile de orice rang.

Copiii mai mari de 5 ani care nu au împlinit vârsta de 10 ani la începerea călătoriei (5 – 9,99 ani), precum și cei mai mici de 5 ani pentru care se solicită loc separat, au o reducere de 50% din tariful trenurilor regio și interregio. Tichetul de rezervare se achită integral. Reducerea se acordă atât la clasa 1, cât și la clasa 2.

În toate cazurile, însoțitorii copiilor sunt obligați să facă dovada vârstei acestora cu un act oficial: certificat de naștere, pașaport, etc.

Facilitățile arătate se acordă și copiilor care urcă din puncte de oprire fără vânzare de bilete, caz în care biletele cu reducere se emit în tren de către personalul de tren.

Art. 13 Alte oferte comerciale

REGIO CĂLĂTORI poate acorda reduceri din tariful de transport (pe rute, pe trenuri). Reducerile acordate, condițiile pentru procurarea legitimațiilor de călătorie și perioada de valabilitate a ofertelor se aduc la cunostința publicului călător în timp util.

Capitolul 4

MODIFICAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT

Art. 14 Anticiparea călătoriei

Dacă un călător dorește să călătorească cu un tren care circulă înainte de trenul pentru care și-a procurat legitimația de călătorie, el are dreptul de a solicita viza pentru anticiparea călătoriei, indiferent de data pentru care legitimația a fost emisă. Viza de anticipare nu se acordă legitimațiilor de călătorie cu durata fixă de valabilitate (abonamente), oferte comerciale de grup, sau altele la care este prevazut acest lucru.

La anticiparea călătoriei, personalul comercial (operator comercial, lucrător comercial, șef tren, vânzător bilete) va proceda la retragerea legitimației de călătorie inițiale, anularea acesteia și emiterea unei legitimații noi de călătorie conform noilor cerințe, astfel:

– verifică respectarea prevederilor și reglementărilor în vigoare privind dreptul la anticipare a călătoriei;

– solicită aprobare de anulare de la personalul desemnat (instructor C pentru intervalul luni-vineri 08:00-16:00 și tehnician/dispecer în restul intervalului).

– emite o nouă legitimație de călătorie conform solicitării călătorului;

– obligatoriu pe verso legitimației de călătorie reținute va face mențiunea „Anticipat calatoria”, numărul de aprobare, data și ora obținerii aprobării, iar pe față va taia biletul cu o linie oblică și va înscrie mențiunea “Anulat” (modul de înscriere a vizelor este prezentat în anexa 1)

Anticiparea călătoriei nu anulează dreptul de întrerupere acordat de legitimația de călătorie respectivă.

În situația în care călătoria anticipată  se va face cu un tren cu regim de rezervare de același rang, este obligatorie achitarea tichetului, iar atunci când se face cu un tren de rang superior sau la clasă superioară, este obligatorie achitarea diferențelor tarifare.

Art. 15 Amânarea călătoriei

Amânarea călătoriei se acordă la solicitarea verbală a călătorului înainte de începerea călătoriei. Viza de amânare nu se acordă legitimațiilor de călătorie cu durata fixă de valabilitate (abonamente), oferte comerciale de grup sau altele la care este prevăzut acest lucru.

Amânarea călătoriei se poate acorda pentru maxim 5 zile (până la cel târziu ora 24:00 a celei de-a 5-a zi).

Exemplu: pentru un bilet valabil în 07.02.2018 amânarea se poate face până cel mai tarziu în 12.02.2018.

La amânarea călătoriei, personalul comercial (operator commercial, lucrător comercial, șef tren, vânzător bilete) va proceda la retragerea legitimației de călătorie inițiale, anularea acesteia și emiterea unei legitimații conform noilor cerințe, astfel:

– verifică respectarea prevederilor și a reglementărilor în vigoare privind dreptul la amânarea călătoriei;

– solicită aprobare de anulare de la personalul desemnat (instructor C pentru intervalul luni-vineri 08:00-16:00 și tehnician/dispecer în restul intervalului);

– emite o nouă legitimație de călătorie conform solicitării călătorului;

– obligatoriu pe verso legitimației de călătorie retinute va face mențiunea „Amânat călătoria”, numărul de aprobare, data și ora obținerii aprobării, iar pe față va taia biletul cu o linie oblică și va înscrie mențiunea “Anulat” (modul de înscriere a vizelor este prezentat în anexa 1).

Amânarea călătoriei nu anulează dreptul de întrerupere acordat de legitimația de călătorie respectivă.

În situația în care călătoria amânată se va face cu un tren de rang inferior, legitimația de călătorie este valabilă fără a da dreptul la restituirea diferențelor de tarif.

Art. 16 Întreruperea călătoriei

Legitimațiile de călătorie dau dreptul, de regulă, la o singură întrerupere a călătoriei de până la maxim 5 zile, cu aprobare de la personalul desemnat (instructor C, pentru intervalul luni-vineri 08:00-16:00 și tehnician/dispecer în restul intervalului). Intervalul de întrerupere începe din ziua următoare a zilei în care se face întreruperea și se încheie la ora 24:00 a celei de-a 5-a zi.

Nu se consideră întrerupere a călătoriei timpul folosit în stația de legatură pentru așteptarea primului tren de legatură.

Biletele emise în tren conform tarifului de casă pentru călătorii ce au urcat din puncte de oprire fără vânzare de bilete, acordă același drept la întrerupere ca și cele emise de casele de bilete REGIO CĂLĂTORI.

Biletele emise în tren conform tarifului de taxare în tren nu dau dreptul la întreruperea călătoriei.

În situatia când reluarea călătoriei întrerupte se face cu un tren de rang inferior, legitimația de călătorie este valabilă, fără a da dreptul la restituirea diferențelor de tarif.

În situația în care călătoria întreruptă se va face cu un tren de rang superior sau la clasă superioară, este obligatorie achitarea diferențelor tarifare.  

La urcarea în trenul controlat, personalul de control va verifica cu personalul care aprobă modificarea contractului de transport, dacă personalul de tren a cerut vreo aprobare, iar în caz afirmativ va solicita personalului de tren să-i prezinte biletele pentru care s-a solicitat aprobare.

Art. 17 Aplicarea vizei de întrerupere, anticipare și amânare a călătoriei

                Solicitarea vizei de întrerupere a călătoriei se face în stația de întrerupere, în maxim 1 oră de la sosirea trenului pentru care legitimația a fost emisă, iar în tren solicitarea vizei se face la șeful de tren înainte de coborârea din tren.

Daca viza de anticipare, amânare sau întrerupere a călătoriei se solicită:

 • în cadrul programului de funcționare al casei de bilete – viza se solicită obligatoriu la casa de bilete REGIO CĂLĂTORI;
 • în afara programului de funcționare al casei de bilete, beneficiarul va solicita personalului de tren aplicarea vizelor.

Viza constă în înscrierea pe verso legitimației de călătorie sub forma „Întrerupt călătoria. Plecare în data de … cu trenul nr. …”;  după care se va semna și va aplica ștampila de casă (rotundă sau cea cu tipe) în cazul personalulului ce deservește casa de bilete, respectiv cifriera în cazul personalului de tren. La înscrierea vizei se vor folosi numai cifre arabe separate prin „.” sau „–” sau „/”, după fiecare grup de cifre (Exemplu: 07.02.2018, 07-02-2018, 07/02/2018).

Pentru călătorii urcați în tren cu legitimație de călătorie având numai mențiunea întrerupere a călătoriei fără alte indicații (număr tren și data efectuarii călătoriei), întrucât din cauza programului de lucru nu există personal de serviciu care să completeze viza, personalul de tren va completa viza cu numărul de tren și data efectuării călătoriei.

Legitimația de călătorie își pierde valabilitatea în cazul în care călătoria nu va putea fi continuată cu trenul pentru care a fost vizată.

Călătorul va fi avertizat de personalul REGIO CĂLĂTORI asupra:

 • termenului maxim de întrerupere – amânare a călătoriei;
 • obligativității prezentării pentru înscrierea datei și a numărului trenului cu care își continuă călătoria, atunci cand nu a precizat acest lucru de la î

Legitimațiile la care s-a aplicat viza de amânare sau întrerupere permit efectuarea călătoriei atât din stația în care s-a aplicat viza, cât și dintr-o altă stație din parcursul neefectuat.

Art. 18 Diferențe tarifare

Călătorul care dorește să folosescă o clasă inferioară, un tren de rang inferior, sau o rută mai scurtă decât cele trecute în legitimația de călătorie pe care o posedă, o poate face fără a plăti nimic în plus, cu excepția tichetului de rezervare, dacă este cazul. În aceste situații, el nu are dreptul la restituirea diferențelor tarifare.

Diferența tarifară se emite în următoarele cazuri:

 1. Atunci când se dorește călătoria cu un tren de rang superior, clasă superioară sau pe altă rută. Se încasează diferența între tariful încasat și tariful corespunzător noilor condiții de călătorie.
 2. Pentru călătorii care nu pot face dovada că au dreptul la călătoria cu reducere (cupoane care nu le apartin, care nu sunt valabile la data călătoriei, etc.).

Diferențele tarifare prevăzute la punctul 1 se calculează conform tarifului de casă.

Diferențele tarifare prevăzute la punctul 2 se calculează conform tarifului de taxare în tren.

La calculul diferențelor tarifare emise la tarif de casă (atât la casele de bilete cât și în tren pentru călătorii care urcă din puncte de oprire fără vânzare de bilete), se ține cont de reducerile sau gratuitățile de care beneficiază persoanele în cauză, astfel:

– copiii au reducere 50% la orice clasă și orice rang (toate diferențele tarifare sunt cu 50% reducere, numai tichetul de rezervare se plătește integral);

– elevii având 100% reducere la trenurile regio și interregio la clasa 2, plătesc toate diferențele de clasă la pret integral;

– pensionarii având 50% reducere la tren regio și interregio clasa 2, beneficiază de această reducere numai pentru diferența de rang până la rangul de tren interregio, pe baza reținerii unui cupon anexă; diferența de clasă și tichetul de rezervare se plătesc integral;

– studenții având 90% sau 100% reducere (studenții orfani) la tren regio și interregio clasa 2, diferența de clasă se plătește integral;

– beneficiarii Legii 44/1994, posesori de bilete valabile la toate rangurile de tren clasa 2, vor plăti diferența de clasă la preț integral, iar diferențele de rang pentru clasa 2 vor fi gratuite, reținându-se un cupon anexă și eliberându-se un bilet gratuit pentru facilități;

– beneficiarii Legii 448/2006, având gratuitate la trenurile regio și interregio clasa 2, vor plăti diferența de clasă la preț integral și vor beneficia de gratuitate pentru diferența de rang de la regio la interregio, reținându-se un cupon anexă și eliberându-se un bilet gratuit pentru facilități;

– beneficiarii Legilor 341/2004, 118/1990, 189/2000 4/1990 și 44/1994 (posesori de bilete valabile la clasa 1), având gratuitate la toate rangurile de tren și la orice clasă, dacă și-au procurat inițial legitimație de călătorie la clasa 2, iar în parcurs solicită călătoria la clasa 1, au dreptul la diferențe de clasă și de rang gratuite, reținându-se un cupon anexă și eliberându-se un bilet gratuit pentru facilități.

Capitolul 5

TRANSPORTUL VIETĂȚILOR ȘI AL BAGAJELOR ÎN TRENURILE DE CĂLĂTORI

Art.19 Transportul vietăților în trenurile de călători

Animalele, păsările, reptilele, peștii și insectele vii nu pot fi transportate, de regulă, în vagoanele de călători, cu următoarele excepții, prezentate mai jos:

1.Transportul câinilor însoțiți este admis numai pentru cei prevăzuți cu botniță, ținuți în lesă pe podeaua vagonului, la clasa 2, dacă niciun călător nu protestează. Călătorul trebuie să prezinte carnetul de sănătate al câinelui.

În caz de obiecții ridicate de călători, personalul de tren va îndruma călătorul proprietar al câinelui împreună cu câinele în alte compartimente sau la capătul culoarului, iar în cazuri bine justificate, poate interzice călătoria cu aceste animale.

Călătorul proprietar al câinelui este obligat să mențină curățenia pe toată durata călătoriei și să aibă asupra sa materiale de igienizare.

Pentru transportul unui câine se încasează 50% din tariful de tren regio clasa 2 pentru un adult pe distanța pe care circulă proprietarul câinelui, indiferent de rangul trenului.

Pentru călătorii ce urcă cu câini din puncte de oprire fără vânzare de bilete sau cu programul suspendat/întrerupt, se încasează același tarif, respectiv 50% din tariful tren regio clasa 2. Tarifele pentru transportul câinilor se încasează prin emiterea biletului electronic “câine” sau prin emiterea biletului “OPEN”, pe care la rubrica mențiuni se va înscrie “câine”.

Pentru un câine care este transportat fără bilet, deși în stația de urcare existau condiții de emitere a biletului, personalul de tren va emite un bilet eliberat în tren conform tarifului de taxare în tren clasa 2, corespunzător rangului de tren și distanței pe care circulă călătorul proprietar al câinelui.

2.Câinii, pisicile și animalele mici purtate pe brațe, precum și păsările mici în colivii se pot transporta fără plată, dacă niciun călător nu protestează. În caz de obiecții ridicate de călători, personalul de tren, în cazuri bine justificate, poate interzice călătoria cu aceste animale.

Art. 20 Transportul bagajelor în trenurile de călători

a. Bagaje de mână transportate gratuit

Conform art.17 din Regulament privind transportul pe Căile Ferate din România, călătorul poate să ia cu el în vagoanele de călători, în mod gratuit, bagaje de mână bine ambalate, astfel încât să nu fie posibilă scurgerea conținutului, avarierea, murdărirea vagoanelor sau incomodarea celorlalți călători.

Fiecare călător dispune pentru bagajele sale de mână, doar de spațiul situat deasupra locului pe care îl ocupă, iar greutatea totală a bagajelor de mână admisă pentru fiecare loc ocupat, este de 30 kg.

În vagoanele de călători nu se admit ca bagaje:

 • materiile și obiectele excluse de la transport conform prevederilor legale (explozibili, materiale radioactive, substanțe chimice periculoase, etc.);
 • obiectele de natură să stânjenească, să incomodeze călătorii sau să cauzeze o pagubă călătorilor, operatorului de transport feroviar, respectiv administratorului de infrastructură feroviară;
 • obiectele interzise prin actele normative ale autorităților administrative;

Supravegherea bagajelor, pe care călătorul le ia cu el în vagon, îi revine acestuia.

Călătorul este răspunzator de orice pagubă cauzată de obiectele și vietățile pe care le ia cu el în vagon.

Călătorul găsit cu obiecte excluse la transport, va fi exclus de la transport și va fi coborât împreună cu coletele în prima stație cu oprire itinerarică, neavând dreptul la restituirea tarifelor.

b. Transportul bagajelor cu plată

În afara bagajelor de mână transportate gratuit în limita a 30 kg, se admit la transport contracost, în locurile special amenajate din vagon, alte bagaje necesare călătorului, în limita locurilor disponibile, cu condiția să nu incomodeze pe ceilalți călători și să nu fie excluse la transport.

Tarifele pentru transportul bagajelor cu plată sunt stabilite în funcție de greutate și distanță și se publică de REGIO CĂLĂTORI.

Se consideră bagaje voluminoase următoarele obiecte la care se aplică tariful dublu de taxare:

 • cărucioarele;
 • mobilierul;
 • sacii voluminoși;
 • aparatura electrocasnică (frigidere, masini de spalat, aragaze, etc.).

Urcarea și coborârea bagajelor, se vor face exclusiv prin grija călătorului.

Călătorul va însoți și va supraveghea bagajele pe durata transportului, personalul de tren nefiind răspunzător de supravegherea lor.

c. Transportul bicicletelor

In trenurile Regio Calatori pot fi transportate gratuit biciclete pliabile/ demontabile, pe toate tipurile de trenuri ca bagaj de mana in limita spatiului disponibil.

Celelalte tipuri de biciclete  se tarifează după cum urmează:

1-70km – 5 lei ;

>70 km – 10 lei ;

Urcarea și coborârea biciletelor, se vor face exclusiv prin grija călătorului.

Călătorul va însoți și va supraveghea bicicleta pe durata transportului, personalul de tren nefiind răspunzător de supravegherea bicicletelor.

Art. 21 Bagaje uitate în tren

Bagajele uitate în tren și găsite de personalul de tren care deservește aceste trenuri, vor fi predate în stația de domiciliu a personalului de tren sau la cap de secție șefului de tură/tehnicianul transporturi/casierului, cu raport de eveniment în care se trec împrejurările legate de găsirea obiectelor și descrierea lor formală. Se va face avizarea Serviciului Exploatare M/C zonal. Dacă în termen de 3 zile, bagajul nu este revendicat și predat posesorului de drept, acesta va fi predat prin instructorul M/C sau înlocuitorul acestuia Poliției Transporturi Feroviare. Predarea către posesorul de drept sau către Poliția Transporturi Feroviare, se face cu proces verbal, întocmit de instructorul M/C sau înlocuitorul său, în 2 exemplare, din care 1 exemplar se arhivează la stație.

Capitolul 6

RETURNAREA ȘI RESTITUIREA TARIFELOR DE TRANSPORT

Art. 22 Returnarea totală a tarifului

În cazul în care călătorul și-a procurat legitimație de călătorie și nu poate efectua călătoria din vina căii ferate (întreruperea circulației, suprimarea circulației trenului, etc.), sau călătoria s-a întrerupt în parcurs din motive de forță majoră (inundații, distrugerea infrastructurii feroviare pe o porțiune, etc.) și nu mai poate fi continuată, călătorul are dreptul la returnarea totală a tarifului fără rețineri, inclusiv a tichetului de rezervare.

În aceste cazuri se va proceda astfel:

 • în cazul secțiilor de circulație neinteroperabile, personalul de serviciu din stația unde s-a întrerupt călătoria și personalul de tren vor aviza imediat conducerea REGIO CĂLĂTORI;
 • în cazul secțiilor de circulație interoperabile, personalul de tren va aviza imediat conducerea REGIO CĂLĂTORI.

Conducerea REGIO CĂLĂTORI va dispune modul în care se vor returna sumele către călători și modul de restituire a cupoanelor statistice, cupoanelor talon și cupoanelor anexă către beneficiarii de facilități.

Art. 23 Restituirea tarifului legitimațiilor de călătorie

1.Călătorul, care nu poate efectua călătoria pentru care și-a procurat legitimație de călătorie, are dreptul la restituirea tarifului integral, dacă solicitarea s-a facut în maxim 1 oră de la plecarea trenului, la casa de bilete de unde și-a procurat legitimația de călătorie. Restituirea se face pe baza cererii verbale a călătorului, iar personalul de casă va reține legitimația de la călător și îi va restitui tariful integral, fără rețineri. Pentru legitimația de călătorie retinută ca urmare a restituirii, se va solicita număr de aprobare de la personalul desemnat (instructor C pentru intervalul luni-vineri 08:00-16:00 și tehnician/dispecer în restul intervalului), urmând a fi anulat în sistem de casiera de serviciu. Pe verso legitimației de călătorie se vor face următoarele mențiuni: nr. aprobare/data/ora/motivul anulării, semnătura casier, iar pe fața biletului se va tăia cu o linie oblică și se va trece mențiunea “ANULAT”.

2.După trecerea intervalului de o oră arătat mai sus, dar nu mai mult de 24 ore de la plecarea trenului, călătorul poate solicita restituirea tarifului pe bază de cerere scrisă, la care va anexa legitimația respectivă și acte oficiale din care să rezulte că a fost în imposibilitatea de a efectua călătoria. Cererea se va depune la stația de plecare și va conține datele de identificare, adresa și modul de contactare a călătorului, motivul solicitării, etc. Salariatul care primește cererea, va aplica ștampila de casă (rotundă sau cu tipe) și va înscrie data și ora primirii pe cerere, îi va da număr de înregistrare și o va expedia împreună cu biletul și actele anexate la Serviciul Exploatare M/C REGIO CĂLĂTORI. Dacă în urma analizei efectuate rezultă că cererea este îndreptățită, se va returna tariful prin poștă, iar dacă rezultă că cererea nu este îndreptățită, se va comunica acest lucru în scris.

3.În cazurile în care restituirea tarifelor se solicită în parcurs, casierul din stația de întrerupere va reține biletul inițial și va elibera un nou bilet pentru distanța parcursă, iar diferența de preț o va restitui călătorului.

Art. 24 Restituirea tarifului legitimațiilor de călătorie tip abonament

1.Renunțarea la abonament

Călătorul poate renunța la abonament indiferent de motiv, dacă solicită acest lucru la casa de bilete care a emis abonamentul cel mai târziu în prima zi de valabilitate. Exemplu: posesorul unui abonament, valabil pentru perioada 15.04.2018 – 14.05.2018, poate renunța la abonament cel mai târziu în data de 15.04.2018.

Tariful se restituie integral, fără rețineri. Personalul de casă va reține abonamentul prezentat de călător, îl va anula și va restitui călătorului tariful încasat la emitere.

2.Restituirea contravalorii abonamentului rămas neutilizat

La cererea scrisă a călătorului, se poate aproba restituirea tarifului pentru zilele când abonamentul a rămas neutilizat, pe bază de acte doveditoare oficiale, în următoarele cazuri:

 • suprimarea circulației trenurilor pe parcursul sau pe o porțiune a parcursului pentru care a fost emis abonamentul (în acest caz nu sunt necesare acte doveditoare);
 • internarea posesorului de abonament într-o unitate medicală (spital) în perioada de valabilitate a abonamentului;
 • reținerea posesorului de abonament de către autorități, în perioada de valabilitate a abonamentului;
 • schimbarea locului de muncă al posesorului (mutare definitivă cu locul de muncă);
 • decesul posesorului de abonament, caz în care restituirea se face către moștenitorii legali.

Cererea scrisă trebuie să conțină numele, prenumele, seria și numărul buletinului/cărții de identitate, adresa exactă a călătorului, numărul de telefon, data cand se depune cererea de restituire, motivul solicitării. Cererea la care se atașează abonamentul în original și actele doveditoare, vor fi depuse la casa care a emis abonamentul.

Casierul care primește cererea este obligat să o examineze și să o accepte numai dacă îndeplinește condițiile de mai sus și dacă se anexează actele doveditoare. Pe cerere se va nota numărul din registrul de intrare/ieșire al corespondenței, data și ora când a fost primită cererea și va semna. Casierul va aviza călătorul asupra datei când se va putea prezenta pentru ridicarea sumei. Cererea împreună cu actele doveditoare, se vor trimite la Seviciul Exploatare M/C zonal. Casierul va efectua calculul sumei de restituit după aprobarea cererii.

Numărul zilelor pentru care trebuie să se efectueze restituirea se determină începând de la ora 0,00 a zilei următoare celei în care s-a depus abonamentul pentru restituire, până la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate.

Determinarea tarifelor ce urmează a fi restituite se face în modul următor:

 1. tariful abonamentului se împarte la numărul de zile lucrătoare pentru care acesta a fost emis (considerându-se 22 zile pentru abonamentele lunare, 11 zile pentru abonamentele de 15 zile), obținându-se valoarea tarifului pe o zi;
 2. tariful pe o zi se înmulțește cu numărul de zile lucrătoare în care abonamentul a fost folosit, rezultând valoarea abonamentului consumat;
 3. valoarea abonamentului consumat se scade din prețul abonamentului achitat la procurare, rezultând suma ce se cuvine a fi restituită călătorului.

Calculele arătate mai sus se înscriu pe cererea călătorului.

Pentru restituirea sumei calculate, casierul va emite o dispoziție de plată, în 2 exemplare, pentru suma ce trebuie restituită.

Dispoziția de plată se va completa pe față cu datele cerute de formular: numele și prenumele beneficiarului sumei (călătorului), la funcția (calitatea) se trece “călător”, suma în cifre și litere iar în rubrica „Scopul plății …” se va înscrie „Restituire abonament nr. …”.

Dispoziția de plată se va completa pe verso cu datele beneficiarului sumei (călătorului căruia i se restituie suma), seria și numărul actului de identitate, suma ce se restituie în cifre și data, după care casierul completează partea de jos cu suma platită în cifre și data. Dispoziția de plată se semnează pe față de instructor sau înlocuitorul său, care aplică și ștampila, iar pe verso de casier. Rubrica semnatura beneficiarului sumei se va completa în momentul primirii sumei.

Suma de plată împreună cu copia dispoziției de plată, se înmânează călătorului numai după ce acesta a semnat pe dispoziția de plată în rubrica “semnătura beneficiarului”. Exemplarul original al dispoziției de plată cu semnătura beneficiarului sumei se trimite la Serviciul Contabilitate, împreună cu registrul de casă și celelalte situații de casă la sfârșitul lunii.

Nu se restituie tarifele pentru abonamentele pierdute.

Art. 25 Restituirea tarifului legitimațiilor de călătorie eliberate în tren

1.Biletele eliberate în tren, la tarif de casă, de personalul de tren, pentru călătorii ce urcă din puncte de oprire fără vânzare de bilete, se restituie conform procedurilor aratate pentru biletele eliberate la casele de bilete REGIO CĂLĂTORI, prezentate la art. 22.

2.Biletele eliberate în tren, conform tarifului de taxare în tren de către personalul de tren nu se restituie.

Art. 26 Restituirea tarifului legitimațiilor de călătorie achitate cu alte instrumente de plată în afară de numerar, sau pentru care s-au emis facturi fiscale

Restituirea tarifului legitimațiilor de călătorie achitate cu alte instrumente de plată în afară de numerar (OP, CEC, compensare, etc.), sau pentru care s-au emis facturi fiscale (având înscrise pe ele mențiuni în acest sens) se poate face numai prin Serviciul Exploatare M/C al REGIO CĂLĂTORI. Călătorul va depune cerere scrisă în acest sens în stația unde solicită restituirea, la care va atașa legitimația de călătorie în original.

Cererea va conține datele de identificare, adresa și modul de contactare a călătorului, motivul solicitării, etc.. Salariatul care primește cererea, îi va da număr de înregistrare și o va expedia împreună cu biletul și actele anexate la Seviciul Exploatare M/C. Dacă în urma analizei efectuate rezultă că cererea este îndreptățită, se va returna tariful prin poștă, iar dacă rezultă că cererea nu este îndreptățită, se va comunica acest lucru în scris.

Art. 27 Restituirea tarifului în situații exceptionale

 1. În cazul îmbolnăvirilor în parcurs, când călătorul nu-și poate continua călătoria până în stația finală, el are dreptul la restituirea tarifului pentru parcursul neefectuat ca urmare a mențiunii făcută de șeful de tren privind parcursul neutilizat. Solicitarea de restituire se va face în scris în stația unde s-a întrerupt călătoria, anexându-se legitimația de călătorie originală și un act oficial din care să rezulte îmbolnăvirea în parcurs. Cererea va conține numele, prenumele și adresa exactă a călătorului și se va expedia de șeful unității/instructor unde s-a depus cererea către Serviciul Exploatare M/C Zonal. Restituirea se va face pe bază de dosar de către Serviciul Exploatare M/C Zonal, iar sumele cuvenite călătorului se vor trimite prin poștă.
 2. În orice alte situații decât cele prezentate mai sus, când călătorul se consideră îndreptățit să i se restituie integral sau parțial tariful de călătorie, va fi îndrumat să solicite acest lucru în scris Serviciului Exploatare MC REGIO CĂLĂTORI. Cererea va conține numele, prenumele și adresa exacta a călătorului, motivul solicitării, legitimația de călătorie în original și acte oficiale doveditoare în baza cărora se solicită restituirea tarifelor, etc.

Art. 28 Dispoziții finale privind restituirea tarifelor

 1. Beneficiarilor de facilități la călătoria pe calea ferată, care și-au procurat legitimații de călătorie gratuite și renunță la efectuarea călătoriei, li se restituie cuponul reținut și în nicio situație nu se restituie vreo sumă de bani. Cuponul restituit se poate folosi ulterior pentru o altă călătorie, însă numai pe parcursul înscris pe el, cu trenurile REGIO CĂLĂTORI și fără a se depăși anul de valabilitate.
 2. Atunci când în urma analizării unei cereri de restituire se constată că restituirea solicitată nu se justifică și călătorul a menționat adresa, obligatoriu se va trimite răspuns scris în acest sens.
 3. Personalul REGIO CĂLĂTORI este răspunzător disciplinar și material privind efectuarea de restituiri care nu respectă prevederile arătate mai sus.

Regulile privind restituirea tarifelor de transport vor fi aduse la cunoștința publicului călător.

Capitolul 7

ORGANIZAREA DESERVIRII CĂLĂTORILOR

Art. 29 Informarea călătorilor

Informarea călătorilor privind circulația și mersul trenurilor, condițiile de călătorie, tarifele de transport, modul de procurare a legitimațiilor de călătorie, etc., se face prin afișe la ghișeele caselor de bilete REGIO CĂLĂTORI, prin informații verbale date de salariații REGIO CĂLĂTORI și prin site-ul www.regiocalatori.ro.

Informațiile verbale se dau de către: personalul cu atribuții de control, personalul de la casele de bilete, personalul de tren, sau ceilalți salariați care în timpul serviciului interacționează cu publicul călător.

Informațiile se vor da în mod civilizat și corect. În cazul în care salariatul în cauză nu poate da relații privind solicitarea călătorului, el are obligația să-l îndrume la persoana competentă să furnizeze informațiile cerute.

Afișarea în stații a mersului trenurilor se va face la loc vizibil.

În stațiile mari, având mijloacele tehnice corespunzătoare, călătorii sunt avizati, înainte de plecarea trenurilor, prin stația de amplificare, asupra orelor de plecare ale fiecărui tren. În același mod se face avizarea și pentru trenurile care sosesc.

Anunțarea plecării trenurilor se face și de personalul de tren, cu invitația „Poftiți în vagoane”, ori de câte ori observă persoane pe peron, care urmează să călătorească cu trenul respectiv.

În timpul parcursului, atunci cand este solicitat, personalul de tren este obligat să avizeze călătorii asupra stațiilor de oprire care urmează.

Pentru informarea corectă a publicului călător, personalul de la casele de bilete și personalul de tren va avea în dotare material informativ (mers de tren, tarife, etc.), care va fi actualizat cu toate modificările apărute în tarife și în circulația trenurilor.

Capitolul 9

DISPOZIȚII FINALE

Art. 30 Răspunderea în legatură cu aplicarea dispozițiilor Reglementărilor Proprii ale REGIO CĂLĂTORI

Nerespectarea prezentelor reglementări de către salariați atrage raspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală dupa caz.