Politica SC Regio Calatori SRL Brasov 2017

Politică calitate

SC REGIO CALATORI SRL Brașov își propune să-și mențină reputația cucerită pe piață, să ofere servicii de transport de călători pe calea ferată la un nivel de calitate ridicat, în condiții de maximă siguranță, menținând prețurile competitive, consolidându-și poziția de cea mai importantă și responsabilă societate privată de transport călători pe calea ferată română.

În calitate de Director General al organizației, mă angajez să asigur:

 • Satisfacerea cerințelor clienților și a celor din documentele de reglementare specifice.
 • Îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management integrat: Calitate, Siguranță Feroviară, protecția Mediului, Sănătate și Securitate a
 • Analizarea și stabilirea obiectivelor de realizare a politicii în fiecare an.
 • Comunicarea politicii în cadrul organizației în scopul înțelegerii acesteia.
 • Comunicarea politicii în afara organizației pentru toate părțile interesate.

Pentru anul 2017 am întreprins și continuăm să derulăm acțiuni pentru:

 • Reînnoirea certificatului de entitate responsabilă cu întreținerea vehiculelor – ERI.
 • Continuarea și finalizarea tranziției sistemelor de management la cerințele SR EN ISO 9001:2015 și 14001:2015.
 • Menținerea certificării centrelor de formare ale mecanicilor de locomotivă în conformitate cu prevederile OMT nr.615/2015.
 • Consolidarea SMS, dezvoltat cu sistemul de management al riscurilor, care să asigure permanent acordarea și reactualizarea certificatului de siguranță și implicit asigurarea transportului feroviar de călători în condiții de SC.

Suntem deciși să consolidăm implementarea sistemului de management integrat prin:

 • Reanalizarea proceselor determinate, a responsabilităților de ținere sub control și interacțiunile lor, în conformitate cu cerințele noilor standarde de calitate și mediu.
 • Înțelegerea contextului în care activează organizația, a necesităților și așteptărilor părților interesate, determinarea riscurilor și a oportunităților pentru a obține rezultatele dorite și a preveni pe cele nedorite.
 • Aplicarea reglementărilor europene și naționale privind controlul riscurilor din activitatea noastră. Acționăm conform principiilor: riscul mare este neacceptabil, riscul mai mic care nu poate fi evitat este acceptat, evaluat și ținut sub control.
 • Evitarea riscurilor de lovire a vehiculelor rutiere la trecerile de nivel și a lovirii de persoane de către trenurile în circulație prin aplicarea măsurilor de control a riscurilor stabilite.
 • Menținerea competențelor întregului personal autorizat care ocupă funcții cu atribuții în siguranța circulației prin efectuarea permanentă a instruirii teoretice și practice.
 • Monitorizarea proceselor interne în scopul eliminării neconformităților inacceptabile
 • Monitorizarea proceselor externe pentru asigurarea calității serviciilor și produselor contractate.
 • Controlul permanent al modificărilor și adăugirilor din documentele de reglementare specifice transporturilor pe calea ferată, protecția mediului și SSM.
 • Consolidarea comunicării în cadrul organizației și în afara ei cu beneficiarii și părțile interesate.
 • Dezvoltarea unei culturi a respectului, încrederii și cooperării făcând din creativitate și inovație un mod de lucru

Deviza SC REGIO CALATORI SRL BRAŞOV este :

„Siguranța și confortul călătoriei dumneavoastră, reflectă calitatea noastră”REGIO CALATORI

În calitate de Director General al SC REGIO CALATORI SRL Brașov, mă angajez să asigur managementul sistemului integrat implementat și resursele necesare realizării politicii și obiectivelor.

Brașov 15.01.2017

DRECTOR GENERAL

Ciapraz Valentin 

Politică ERI

SC REGIO CALATORI SRL Braşov îşi propune să-şi crească reputația, să ofere servicii de transport călători pe calea ferată de calitate ridicată, în condiții de siguranță, consolidându-și poziția de cea mai importantă societate privată de transport de călători pe calea ferată.

Pentru asigurarea acestor deziderate acordăm o importanță deosebită mentenanței vehiculelor feroviare utilizate pentru transportul de călători pe calea ferată.

În calitate de Director General al organizaţiei, mă angajez să asigur:

 • Menținerea sistemului de întreținere a parcului de vehicule feroviare utilizate în transportul de călători pe calea ferată, implementat;
 • Monitorizarea activității funcțiilor responsabile cu mentenanța și stabilirea de măsuri pentru îmbunătățirea continuă a mentenanței;
 • Reanalizarea, evaluarea și controlul riscurilor privind întreținerea vehiculelor feroviare utilizate în lumina precizărilor din SR EN ISO 9001:2015
 • Reînnoirea certificatului ERI;
 • Analizarea la nivelul managementului de vârf a posibilităților de îmbunătățire a mentenanței;
 • Monitorizarea activităților de mentenanță la furnizorul de servicii, prin audituri de secunda parte și stabilirea de măsuri pentru îmbunătățirea continuă a acestora;
 • Adecvarea permanentă a politicii de mentenanță conform scopurilor și obiectivelor generale ale organizației.

Prin trecerea sistemului de management integrat: Calitate, Siguranţă Feroviară, Mediu, SSO la cerinţele SR EN ISO 9001:2015 , Legii nr.55 / 2006, Directivelor Europene în domeniul feroviar, SR EN ISO 14001:2015 și SR OHSAS 18001:2008 suntem decişi să:

 • Îmbunătăţim continuu eficacitatea şi eficienţa proceselor noastre, pentru obţinerea de rezultate superioare ale calităţii şi securităţii serviciilor oferite;
 • Asigurăm permanent o instruire teoretică şi practică a întregului personal autorizat care ocupă funcţii de monitorizare și control privind mentenanța;
 • Stabilim obiective măsurabile pentru funcţiile relevante din organizaţie;
 • Obiectivul managementului de nivel înalt este de a furniza servicii profesionale şi competente, care să asigure acordul între cerinţele clienţilor şi cele legale, de reglementare privind siguranţa feroviară, protecţia mediului şi SSO;
 • Asigurăm aplicarea reglementărilor europene și naționale privind mentenanța;
 • Asigurăm controlul permanent privind noile acte normative, a modificărilor şi adăugirilor în cadrul de reglementare specific mentenanței vehiculelor feroviare.
 • Stabilim o comunicare eficace în cadrul societăţii şi în afara ei cu toți furnizorii de servicii și produse necesare desfășurării proceselor.

Ne desfăşurăm activitatea în deplină conformitate cu legile aplicabile, reglementările naţionale şi europene în domeniu, cerinţele clienţilor şi ale altor părţi interesate.

Deviza privind mentenanța a SC REGIO CALATORI SRL BRAŞOV este:

„Revizii și reparații la timp realizate, confort, siguranță și punctualitate asigurate”

În calitate de Director General al SC REGIO CALATORI SRL BRAŞOV, mă angajez să asigur managementul sistemului de mentenanță implementat şi resursele necesare realizării politicii şi obiectivelor sale.

Brașov 15.01.2017
DIRECTOR GENERAL
Ciapraz Valentin